Občan | Pacient

Informace k Závěrečné zprávě

o splnění projektu prevence HIV/AIDS realizovaného v roce 2013 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

 

Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A i B) zašlete ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) včetně případných příloh (nutno přiložit ke každému vyhotovení zprávy) a elektronické verze (na CD) nejpozději do 30. 1. 2014 na adresu:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

oddělení ekonomiky a podpory veřejného zdraví

Palackého nám. 4

128 01  Praha 2

 

Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva HIV/AIDS 2013“

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem, v platném znění. Vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto vyhláškou nejpozději do 15.2.2013 včetně finančního vypořádání, t.j. poukázání nespotřebované částky státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB nebo dle specifikace v Příloze Rozhodnutí. Příjemce dotace je povinen zároveň zaslat avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků.

Případné další požadavky a upřesnění ohledně závěrečného vyúčtování dotací se státním rozpočtem budou příjemcům dotace zaslány nejpozději k 5. 1. 2014.

 

Pro příjemce dotace - organizace typu nestátní neziskové organizace

Příjemce dotace z okruhu NNO je navíc vedle výše zmiňované závěrečné zprávy povinen dle Rozhodnutí předložit jednak revizní zprávu (termín: 27. 2. 2014) a dále též veřejnou výroční zprávu o svých aktivitách za rok 2013 (termín: 30.6.2014).

 

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

 

Jana Lanžová

Ministerstvo zdravotnictví

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

odd. ekonomiky a podpory veřejného zdraví,
tel.: 224 972 911, E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.12.2013

Poslední úprava: 06.12.2013, 10:23