Občan | Pacient

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2013

            V příloze Vám zasíláme tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2013. Jsou to:

a) formulář  Finanční vypořádání dotací ze SR 2013

            Na tento formulář vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR ze všech dotačních programů v roce 2013 a jejich čerpání.

b) formulář  Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2013

            Na tuto přílohu rozepište podle znění rozhodnutí Dotační program/ Název projektu/ů a do tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm projektů, pokud jich máte více, použijte více formulářů. V pravém horním rohu uveďte počet listů přílohy. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje budou shodné s údaji na prvním formuláři! Údaje o jednotlivých projektech seřaďte podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta!

c) formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.

            Formulář vyplňte podle pokynů uvedených na něm pod tabulkou.

            Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali odboru, který vám dotace poskytl.

            Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.   

            Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2013 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se "Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválenými usnesením vlády č. 92/2010 a  s usnesením vlády  č. 410/2012 o "Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013“ a v souladu s § 8 vyhlášky 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (zřizovatel – obec, kraj) Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka* a číslo programu**.

            Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2013 bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února  2014. Později  připsané částky budou poukázány zpět  na účet odesílatele, kterému  vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

            Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2014), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44 a 44a tohoto zákona.

*výd. položka: obce - 5321, kraje - 5323, VŠ – 5332, fyzické osoby - 5212, právnické osoby - 5213, obecně prospěšné společnosti - 5221, organizace jiných resortů než zdravotnictví  - 5339, příspěvkové organizace - 5331

**č. programu: Národní program zdraví - projekty podpory zdraví  -  6306,

                        

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.12.2013

Poslední úprava: 17.12.2013, 15:21