Občan | Pacient

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2011

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zasíláme Prostřednictvím CD-ROM nosiče, Vám budou zaslány k vyplnění formuláře pro závěrečné vypořádání dotací se státním rozpočtem, poskytnutých na rok 2011 Ministerstvem zdravotnictví ČR (Interní grantová agentura MZ, IGA MZ).
 
Seznam formulářů:
 
a) formulář „Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2011“
V tomto formuláři vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možné zastihnout odpovědnou osobu během dne, e‑mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR v roce 2011 a jejich čerpání rozdělené na INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ část. Vyčerpané a vrácené finance uvádějte bez zaokrouhlení v haléřových částkách. Tento formulář se zasílá Ministerstvu zdravotnictví jako součást „Avíza“.
 
 
b) formulář „Čerpání uznaných nákladů projektu IGA MZ reg. č. xxxx“ v roce 2011“
Postupujte podle tech. pokynů (první záložka v Excelu), doplňte a upřesněte v souladu s uzavřenou Smlouvou, resp. Dodatkem ke Smlouvě/vydaným Rozhodnutím další tuzemské a zahraniční zdroje finančních prostředků, pokud jste je (opět v souladu s uzavřenou Smlouvou/vydaným Rozhodnutím) současně s účelovou podporou IGA MZ použili na řešení daného projektu.Při vyplňování formuláře věnujte pozornost výši schválených částek v jednotlivých položkách. V žádném případě nesmí dojít k jejich přečerpání a vykazování záporných čísel. Vyčerpané a vrácené finance uvádějte zaokrouhlené na koruny z důvodu nahrávání těchto dat do systému Grant a následnému elektronickému předávání do informačního systému CEP (centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), který požaduje uvádění finančních prostředků bez desetinných čísel.
 
 
c) formulář „Věcná specifikace čerpaných uznaných nákladů projektu xxxx“
Vygenerujte dle tech. pokynů (první záložka v Excelu) a uveďte zde, jak věcnou specifikaci čerpanýchúčelových finančních prostředků (tj. co jste za tyto prostředky v r. 2011 pořídili) tak i důvod nevyčerpaných přidělených účelových finančních prostředků. Vyčerpané a vrácené finance uvádějte zaokrouhlené na koruny.
 
 
d) formulář „Finanční vypořádání neinvest./invest. dotací podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.“
Formulář vygenerujte tlačítkem Přehled dle vyhl. 52/2008 Sb.umístěným v tech. pokynech (první záložka v Excelu) a vyplňte podle těchto pokynů a pokynů pod tabulkou. Jednotlivá rozhodnutí/smlouvy uveďte s registračním číslem projektu. Příjmovým účtem se rozumí účet cizích prostředků poskytovatele. Výdajovým účtem se rozumí účet, ze kterého jste obdrželi dotaci. Vyčerpané a vrácené finance uvádějte bez zaokrouhlení v haléřových částkách. Tento formulář také zašlete Ministerstvu zdravotnictví spolu s „Avízem“ na e-mailovou adresu (nepodepsaný) a poštou.
 
 
b) formulář „Vypořádání účelových FP jednotlivých projektů za rok 2011“
Vygenerujte pomocí tlačítka Vypořádání projektů, umístěným v tech. pokynech (první záložka v Excelu). Na tento list rozepište podle znění rozhodnutí/smluv Název projektu/ů včetně registračního čísla a příslušné finanční údaje. Vyčerpané a vrácené finance uvádějte bez zaokrouhlení v haléřových částkách. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje budou shodné! Údaje, prosím, řaďte podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta!
 
 Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí(ch) nebo v případě krácení dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.
           
CD ROM – vyplněný soubor „Čerpání2011-xxx.xls“ zašlete na novém nosiči CD-ROM zpět (na adresu společnosti GraSeS s.r.o.) a také k němu připojte výsledný soubor v tištěné podobě s originálními podpisy pracovníků odpovědnými za zpracování a správnost dat (musí být archivováno v sekretariátu IGA MZ pro účely kontroly).
 
 
            Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2011 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se "Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválenými usnesením vlády č. 92/2010 a s usnesením vlády č. 463/2010 o "Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím“ (pro rok 2011)do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované nezaokrouhlené části státní dotace na účet cizích prostředkůMZ ČR
č. 6015-2528-001/0710
u ČNB.
 
Zároveň je třeba zaslat Ministerstvu zdravotnictví formulář „Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.“ a formulář„Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2011“, který je součástí AVÍZA o uskutečněné platbě (s doloženým výpisem z banky) a  uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu, např. 5331*_374** na emailovou adresu: veda@mzcr.cz a v tištěné formě poštou (Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2,  k rukám Mgr. L. Krafkové).
 
* číslo výdajové položky                                                                                      

 
Neinvestiční transfery
 
**Číslo programu (součást čísla Rozhodnutí)                                        
5213
Podnikatelské subjekty - právnické osoby
 
 
 
5221
Obecně prospěšné společnosti
 
374
IGA (účelové fin. prostředky)
5229
Ostatní neziskové organizace
 
 
 
5321
Obce a organizace v působnosti obcí
 
371/372
Institucionální fin. prostředky
5323
Kraje a organizace v působnosti krajů
 
 
 
5331
Zřízené příspěvkové organizace
 
 
 
5332
Vysoké školy
 
 
 
5334
Veřejné výzkumné instituce
 
 
 
5339
Organizace jiného zřizovatele (pouze prostředky na V+V)
 
 
 
 
 
Investiční transfery (bez ISPROFIN)
 
 
 
 
6313
Podnikatelské subjekty – právnické osoby
 
 
 
6329
Neziskové a podobné organizace
 
 
 
6351
Zřízené příspěvkové organizace
 
 
 
6352
Vysoké školy
 
 
 
6359
Cizí příspěvková organizace
 
 
 

 
 Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací pro rok 2011 bezpodmínečně připsány nejpozději do 15. února 2012.
 
Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost se vypořádat se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.
 
            Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 10 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2012), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44 a 44a tohoto zákona.
 
 
Upozornění:
 
Všechny vyplněné formuláře zašlete společnosti GraSeS, s.r.o. i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odesílali.
 
Zašlete Avízo Ministerstvu zdravotnictví ČR, které bude obsahovat výpis z banky o uskutečněné platbě (jestliže vracíte finance), formulář „Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2011 a formulář „Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.“ na e-mailovou adresu veda@mzcr.cz bez podpisu (ne scan) a také na poštovní adresu nebo osobně.
 
 
Děkujeme za spolupráci.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.12.2011

Poslední úprava: 29.12.2011, 14:55