Občan | Pacient

Pokyny k finančnímu vypořádání poskytnutých dotací za rok 2012 v rámci IGA

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání za rok 2012. Podklady budou zasílány poštou na nosiči CD ROM společností GraSeS, s.r.o. a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k finančnímu vypořádání, které naleznete také v příloze článku, včetně formuláře Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2012 a Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č.52/2008 Sb., které budou součástí Avíza o uskutečněné platbě s doloženým výpisem z banky (jestliže vracíte nevyčerpané finance) zaslaného MZ ČR.
 
Vyplněný soubor (formuláře) zašlete na novém nosiči CD ROM dle „Pokynů“ (viz příloha) na adresu společnosti GraSeS s.r.o. nejpozději do 31. ledna 2013.
 
Avízo - formulář Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2012, výpis z banky, pokud vracíte nespotřebované finanční prostředky a formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb. zašlete také dle „Pokynů“ na e-mailovou a poštovní adresu Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 31. ledna 2013 k rukámIng. Ivy Vrbíkové.
 
Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví nejpozději 15. února 2013.
 
Upozornění:
  • Ve formuláři Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2012, Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2012, Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb. uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení (dle účetního systému dané organizace, v haléřových částkách)

     

  • Ve formuláři Čerpání uznaných nákladů projektů IGA MZ v roce 2012 a Věcná specifikace čerpaných uznaných nákladů projektu xx/xxxx za rok 2012 uvádějte vyčerpané a vrácené finance zaokrouhlené na koruny z důvodu nahrávání těchto dat do systému Grant a následnému elektronickému předávání do informačního systému CEP (centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), který požaduje uvádění finančních prostředků bez desetinných čísel. 

Kontakty:
GraSeS, s.r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2
e-mail: info@grases.cz, dagmar.maierova@grases.cz
 
Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VZV/1, Ing. Iva Vrbíková,  Palackého 4, 128 01 Praha 2
e-mail: veda@mzcr.cz

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.12.2012

Poslední úprava: 21.12.2012, 11:22