Veřejné zdraví

Formulář Závěrečné zprávy o splnění projektu podpory zdraví realizovaného v roce 2010 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Závěrečnou zprávu o splnění projektu podpory zdraví  (řádně vyplněnou část A i B) je příjemce dotace dle podmínek v příloze „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (nebo o účelovém navýšení běžných výdajů/příspěvku – dle typu organizace) na rok 2010“ (dále jen Rozhodnutí) povinen zaslat nejpozději do 16.1.2011 ve třech vyhotoveních včetně příloh a elektronické podoby na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor Strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení podpory veřejného zdraví
Palackého nám. 4
128 01  Praha 2

Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva PPZ 2010“
 
UPOZORNĚNÍ:
 
Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem, v platném znění. Vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto vyhláškou nejpozději do 15.2.2011 včetně finančního vypořádání, t.j. poukázání nespotřebované částky státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Příjemce dotace je povinen zároveň zaslat avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků (viz bod 21 Přílohy Rozhodnutí)
Případné další požadavky a upřesnění ohledně závěrečného vyúčtování dotací budou příjemcům dotace zaslány nejpozději k 5.1.2011.
 
Pro příjemce dotace - organizace typu nestátní neziskové organizace


Příjemce dotace z okruhu NNO je navíc vedle výše zmiňované závěrečné zprávy povinen dle Rozhodnutí předložit jednak revizní zprávu (termín: 27.2.2011, více viz bod 33 Přílohy Rozhodnutí) a dále též veřejnou výroční zprávu o svých aktivitách za rok 2010 (termín: 30.6.2011, více viz bod 34 Přílohy Rozhodnutí).

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.11.2010

Poslední úprava: 01.12.2010, 12:16