Mezinárodní vztahy a EU

Informace o proběhlém semináři pro potenciální žadatele

Dne 31. října 2019 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší (dále jen „Program“). Během tohoto semináře byly účastníkům semináře představeny informace o vyhlášené Výzvě k předkládání žádostí o dotace (dále jen „Výzva“) a jejich schvalování, časovém harmonogramu a dalších podmínkách Výzvy.

Účastníci byli informování věcně příslušným odborem ohledně cílů, přínosů a sociálně-ekonomických dopadech projektu. Dále byly účastníkům představeny jednotlivé kapitoly Metodiky programu, která je přílohou Výzvy a podmínkách, které musejí dodržet v rámci naplňování parametrů Programu.

Poskytovatelé, kteří mají zájem pilotní ordinaci provozovat, mohou podat žádost o dotaci od 18. listopadu 2019 do 29. listopadu 2019. Podrobné informace k dotačnímu řízení jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Pilotní provoz ordinací bude hrazen z projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova”, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641 realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.11.2019

Poslední úprava: 06.11.2019, 15:01