Mezinárodní vztahy a EU

BrexitShrnutí vývoje

O vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které je zkráceně označováno jako brexit, bylo rozhodnuto v rámci referenda, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Následně dne 29. března 2017 Spojené království oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU a z Evropského společenství pro atomovou energii, a to na základě článku 50 Smlouvy o EU. Tento článek stanovuje, že EU s vystupujícím státem sjedná dohodu o podmínkách vystoupení, včetně uspořádání vzájemných budoucích vztahů. Veškeré smlouvy EU a Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii se přestanou vztahovat na Spojené království dnem stanoveným v dohodě, nebo nejpozději dva roky od oznámení záměru vystoupit, tj. dne 30. března 2019 00:00 hodin, pokud nebude stanoveno jinak.

Vystoupením se Spojené království formálně stane třetí zemí. V současnosti se vyjednávají podmínky o zvláštním postavení vůči členským státům EU, které by měly být stanoveny ve zmíněné dohodě či v navazujících dokumentech.

Aktuální vývoj v oblasti vyjednávání lze dohledat na stránkách Úřadu vlády a nadrezortní webové stránce BrexitInfo.cz. Na této stránce jsou dohledatelné také veškeré dokumenty, které k problematice brexit vydala Evropská komise, stejně tak jako Spojené království.

 

Dopad brexitu na oblasti v gesci Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU sleduje řadu oblastí. S ohledem na to, že stále nebylo rozhodnuto, který scénář brexitu nastane, připravují se všechny členské státy na dopady obou scénářů brexitu, tedy se sjednanou dohodou, i bez ní (soft brexit i hard brexit).

V případě, že bude podepsána Dohoda o vystoupení, bude většina oblastí v gesci MZ i nadále upravena stejně a to až do doby konce přechodného období (31. prosince 2020).

Současně ČR v rámci procesu připravenosti pro případ, že by nebyla Dohoda o vystoupení ratifikována a nastal by tzv. tvrdý brexit, přijala zákon č. 74/2019, o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU – tzv. lex brexit, kterým jsou upraveny některé oblasti tak, aby dopad tvrdého brexitu byl co nejmenší. Zákon nastavuje pravidla fungování po dobu tzv. přechodného období v délce trvání od data brexitu do 31. prosince 2020 v jednotlivých oblastech.

Cílem zákona je poskytnout občanům Spojeného království na území ČR stejná práva, jaká budou mít občané ČR na území Spojeného království. Z občanů Spojeného království se po datu brexitu stanou občané třetí země, a pouze v oblastech upravených tímto zákonem budou mít jiná práva než ostatní občané třetích zemí. Za rezort zdravotnictví jsou v daném zákonu upraveny oblasti dostupnosti léčivých přípravků a problematika uznávání odborných kvalifikací. Naopak zákon neupravuje oblast poskytování zdravotní péče na základě toho, že pro předmětnou oblast bude dále platit zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Předmětný zákon byl schválen Vládou ČR dne 7. ledna 2019 a Parlamentem ČR dne 27. února 2019. Prezident republiky zákon podepsal dne 7. března 2019.

Další informace týkající se tzv. lex brexit naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra, respektive Úřadu vlády.

 

 

Informace o stránce

Publikováno: 11.03.2019

Poslední úprava: 16.05.2019, 10:47