ࡱ> ObjbjjrrԆ J J J J J ^ ^ ^ 8 !\^ nL#$$$$%)*9;;;;;;l;J ?+%"%?+?+;J J $$(222?+FJ $J $92?+922bmwh$O+B{V%>0n+|,\J ?+?+2?+?+?+?+?+;;/(?+?+?+n?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+6 : Metodika pro ~adatele o poskytnut sttn dotace v rmci programu P e o dti a dorost a programu Prevence kriminality pro rok 2015 Odbor zdravotnch slu~eb Praha, 2014 Ministerstvo zdravotnictv R (dle MZ R) vyhlaauje podmnky pro vypracovn a registraci }dosti o poskytnut dotace na realizaci projektu v programu P e o dti a dorost a v programu Prevence kriminality vroce 2015. 1. el programu Dota n program P e o dti a dorost a program Prevence kriminality jsou nstrojem MZ R pro naplHovn vybranch clo a priorit strategickch dokumento, ktermi jsou Nrodn ak n pln prevence dtskch razo na lta 2007 - 2017 (usnesen vldy . 926 ze dne 22. 8. 2007), Nrodn strategie prevence nsil na dtech v R na obdob 2008 - 2018 (usnesen vldy . 1139 ze dne 3. 9. 2008), Dlouhodob program zlepaovn zdravotnho stavu obyvatelstva R Zdrav pro vaechny v 21. stolet (usnesen vldy . 1046/2002) a Strategie prevence kriminality v esk republice na lta 2012 2015 (usnesen vldy R ze dne 10. 4. 2013 . 245). 2. Cle a zamYen projekto Zkladnm clem dota nho programu P e o dti a dorost a programu Prevence kriminality je dlouhodob podporovat zjem o aktivn vztah a odpovdnost ke zdrav a zdravmu ~ivotnmu stylu a jejich posilovn a podporu ve spole nosti prostYednictvm realizace projekto. Finan n pYspvky MZ R podporuj realizaci kvalitnch projekto se zamYenm na prevenci a podporu zdrav a kladoucch si za cl dosa~en pozitivnch zmn v~ivotnm stylu dt a mlde~e a vjejich chovn. Projekty mus: mt interven n charakter se zamYenm na primrn prevenci nemoc a zdravotnch rizik se sou asnm zamYenm na podporu zdrav (vzkumn zamYen projekty nejsou ztohoto dota nho programu podporovny); mt podstatnou st projektu tvoYenou vlastnmi aktivitami dt a mlde~e rozvjejc ~douc vzorce chovn a clenou na vcvikovou, innostn formu prevence (s vjimkou projekto zamYench na systmovou podporu sprvn v~ivy dt ve vku 0 - 3 roky); mt prokazateln pozitivn vliv na vybran clov skupiny; mt stanoveny objektivn kritria vyhodnocen efektu projektu (vprojektu mus bt explicitn uvedeny indiktory pro vyhodnocen jeho efektivity); mt i jin zdroje financovn ne~ dotaci zdota nho programu P e o dti a dorost a z programu Prevence kriminality (viz dle finan n podmnky); splHovat vaechny formln nle~itosti. Pokud na zklad stanoviska Komise pro posuzovn ~dost o poskytnut sttn dotace na realizaci projekto v rmci dota nho programu P e o dti a dorost a programu Prevence kriminality (dle jen Komise) nebude projekt splHovat uveden kritria, nebudou ze strany MZ R pYedkladateli poskytnuty finan n prostYedky. Na poskytnut dotace z dota nho programu P e o dti a dorost a programu Prevence kriminality nen prvn nrok. Tematick priority, ke kterm lze pro rok 2015 podvat }dosti o poskytnut sttn dotace na realizaci programu P e o dti a dorost a Prevence kriminality pro rok 2015 , jsou nsledujc: Program P e o dti a dorost Prevence razo vdorostovm vku Clem projekto s tmto zamYenm je prevence razo mladistvch pYi sportu, na ulici nebo silnici, aktivitch vdomcnosti a podobn. Podstatnou st projektu bude tvoYit vlastn aktivita mladistvch na vytvoYen modelu prevence razo, kter by se mohl aplikovat ve akolskch zaYzench, sportovnch klubech apod. Prevence nsil a podpora bezpe nosti pro dti Clem projekto je vytvYet a rozvjet u dt a mlde~e mentln hygienick nvyky a sociln dovednosti, kter jsou nutn pro vzjemn porozumn v socilnch kontaktech, pro inn, neagresivn jednn v problmovch nebo krizovch situacch, pro racionln rozhodovn a odpovdn a inn konn. Projekty vybav dti a mlde~ vybav potYebnmi socilnmi dovednostmi, kter jim umo~n Yeait problmy prosocilnm, nensilnm zposobem. Systmov podpora sprvn v~ivy dt ve vku 0 - 3 roky Tyto projekty budou zamYeny na podporu kojen a na racionln v~ivu, kter je vranm vku zkladem pro optimln rost, zdrav i psychosociln vvoj dtte. Pro tyto projekty neplat podmnka, aby podstatnou st projektu tvoYily vlastn aktivity dt. Upozornn: z dota nho programu P e o dti a dorost a z programu Prevence kriminality nebudou podporovny projekty zamYen na primrn prevenci u~vn nvykovch ltek, na prevenci u~vn tabku a alkoholu. Program prevence kriminality Prevence rizikovho chovn se zamYenm na kyberaikanu Clem projekto jsou aktivity zabvajc se prevenc rizikovch projevo chovn u akoln mlde~e a tvorba efektivnho plnu prevence. 3. PRAVIDLA VBROVHO DOTA NHO XZEN Jedna organizace mo~e pYedlo~it i vce projekto. Pokud jedna organizace pYedlo~ vce projekto, nesm v ~dnm pYpad bt zahrnuty stejn (vlastn i dota n) nklady duplicitn do roznch projekto. Projekt mus v }dosti o poskytnut sttn dotace na realizaci projektu program P e o dti a dorost a na program Prevence kriminality (dle jen }dost) obsahovat popis vaech aktivit a po~adavko v jednotlivch polo~kch, na kter organizace po~aduje pYidlen finan nch prostYedko z dotace, tj. ze sttnho rozpo tu, a to v souladu se Zsadami vldy pro poskytovn dotac ze sttnho rozpo tu R nesttnm neziskovm organizacm (usnesen vldy .92/2010 ve znn usnesen vldy . 479/2013 ze dne 19. 6. 2013) a schvlenou Metodikou pro ~adatele o poskytnut sttn dotace v rmci programu P e o dti a dorost a programu Prevence kriminality pro rok 2015. V obecn sti }dosti (tj. v sti A) mus bt zaznamenny pln a sprvn identifika n daje pYedkladatele i projektu. Dota n program je pYednostn ur en k podpoYe konkrtnch a clen zamYench projekto s mo~nost objektivnho zhodnocen dosa~enho efektu, kter budou realizovan na celorepublikov, mezikrajsk i regionln rovni. PodpoYeny mo~ou bt i vysoce kvalitn projekty, realizovan na mstn rovni k ovYen nov metodiky intervence. Okruh mo~nch pYedkladatelo projekto Organizace, kter mohou podat }dost do vbrovho dota nho Yzen MZ R kdota nmu programu P e o dti a dorost a programu Prevence kriminality jsou: Nesttn neziskov organizace: Spolky transformovan zob anskch sdru~en zYzen podle zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk a nov vznikajc od 1.1.2014 Obecn prospan spole nosti zYizovan podle zkona . 248/1995 Sb., o obecn prospanch spole nostech a ozmn adoplnn nkterch zkono, ve znn pozdjach pYedpiso zYzen do 31. 12. 2013. Nadace a nada n fondy zYzen podle zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk elov zaYzen crkv zYizovan podle zkona . 3/2002 Sb., o svobod nbo~enskho vyznn a postaven crkv anbo~enskch spole nost a o zmn nkterch zkono (zkon o crkvch a nbo~enskch spole nostech), ve znn pozdjach pYedpiso. PYspvkov organizace vrmci kapitoly zdravotnictv Orgny samosprvy svjimkou krajskch Yado (tj. msta a obce) a organizace v posobnosti zemnch orgno (organizace vposobnosti krajskch, mstskch a obecnch Yado) Ostatn nesttn organizace, tzn. dle 7 odst. 1 psm. f) zkona . 218/2000 Sb. i dala prvnick osoby, jejich~ hlavnm pYedmtem innosti je poskytovn zejmna zdravotnch, kulturnch, vzdlvacch a socilnch slu~eb a k poskytovn sociln-prvn ochrany dt, a fyzick osoby, kter takov slu~by nebo sociln-prvn ochranu dt poskytuj, pokud tak stYedn orgn rozhodne. Organizace v posobnosti jinch resorto ne~ MZ (napY. veYejn vysok akoly). stavy vznikajc dle zkona . 89/2012 Sb. (ob ansk zkonk) innho od 1.1.2014. Na subjekty transformovan dle zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk, bude nahl~eno jako na kontinuln posobc. Transformovan subjekty pYedlo~ doklad o proveden transformaci ihned po jejm proveden. Podmnkou pro ~adatele je sdlo na zem esk republiky, nesm bt v likvidaci, v padku, hrozcm padku a dle proti nmu nesm bt vedeno insolven n Yzen ve smyslu zkona . 182/2006 Sb., o padku a zposobech jeho Yeaen (insolven n zkon), ve znn pozdjach pYedpiso. 3.2 }dost o poskytnut sttn dotace vroce 2015 }adatel ~daj o poskytnut finan n dotace na realizaci projektu prostYednictvm formulYe }dost oposkytnut sttn dotace na realizaci projektu programu P e o dti a dorost pro rok 2015 nebo }dost o poskytnut sttn dotace na realizaci projektu programu Prevence kriminality pro rok 2015 (dle jen }dost), Ydn vyplnnho dle podmnek stanovench vtto Metodice a pYedlo~enho ve tYech vyhotovench (jeden originl a dv kopie) a velektronick verzi zaslan na CD (ve formtu doc nebo docx, vpYpad pou~it jinho formtu mus bt v~dy v editovateln form) v etn vaech dalach n~e po~adovanch nle~itost dle typu ~adatele, a to vYdnm termnu. Vzory formulYo jsou pYlohovou st tto metodiky. PYedkldn }dost za n dnem, kdy MZ R vyhls dota n Yzen kdota nmu programu pro rok 2015 na webovch strnkch MZ R ( HYPERLINK "http://www.mzcr.cz" www.mzcr.cz). Kone n termn pro pYedlo~en }dosti je stanoven na 17. 10. 2014. Dodr~enm lhoty pro pYedlo~en }dosti se rozum den pYevzet zsilky kpoatovn pYeprav a vpYpad osobnho dodn }dosti raztko podatelny MZ R. }dosti se pYedkldaj na adresu: Ministerstvo zdravotnictv R Oddlen zdravotnch programo Palackho nm. 4 128 01 Praha 2. Oblku ozna te heslem: PROJEKT P e o dti a dorost 2015 resp. PROJEKT prevence kriminality 2015 Povinn pYlohy dle typu ~adatele, kter je nutno k}dosti vjednom vyhotoven pYilo~it, jsou: estn prohlaen o bezdlu~nosti organizace PYedkldaj vaechny typy organizac na formulYi estn prohlaen o bezdlu~nosti organizace vo i orgnom sttn sprvy, zdravotn pojiaeovn, orgnom socilnho zabezpe en a vo i zemnm samosprvnm celkom . B. Dokumenty potvrzujc vznik subjektu nebo oprvnn k innosti (Yedn ovYen kopie) Plat pro: Spolek, nadace, stav, nada n fond ~adatel je povinen zaslat Yedn ovYenou kopii platnch stanov/statutu/zakldac listiny. Obecn prospan spole nosti ~adatel je povinen zaslat Yedn ovYenou kopii vpisu zrejstYku obecn prospanch spole nost u rejstYkovho soudu dle zkona .248/1995 Sb., o obecn prospanch spole nostech a o zmn a doplnn nkterch zkono. Crkevn prvnick osoby ~adatel je povinen zaslat Yedn ovYenou kopii vpisu zregistru Ministerstva kultury R, dle zkona . 3/2002 Sb., o crkvch a nbo~enskch spole nostech vplatnm znn. Ostatn nesttn organizace, tzn. dle 7 odst. 1 psm. f) zkona . 218/2000 Sb. - ~adatel je povinen zaslat Yedn ovYenou kopii vpisu zobchodnho rejstYku, pokud je v nm zapsn, nebo Yedn ovYen doklad o oprvnn podnikat. Organizace poskytujc sociln slu~by ~adatel je povinen zaslat Yedn ovYenou kopii dokladu o registraci sociln slu~by dle zkona .108/2006 Sb., o socilnch slu~bch, tk se tch slu~eb, kter jsou dle tohoto zkona povinny bt vregistru socilnch slu~eb MPSV. C. Souhlas ~adatele se zveYejnnm dokumento a dajo dle zkona 218/2000 Sb. PYedkldaj vaechny typy organizac na formulYi Souhlas ~adatele dle zkona 218/2000 Sb., se zveYejnnm dokumento a dajo dle 18a zkona . 218/2000 Sb., o rozpo tovch pravidlech a o zmn nkterch souvisejcch zkono (rozpo tov pravidla) ve znn pozdjach pYedpiso , kter je pYlohou tto Metodiky. Registraci }dost a jejich formln kontrolu provd oddlen zdravotnch programo Ministerstva zdravotnictv MZ R. Vylou eny zdota nho Yzen budou }dosti nepln, nejasn, sprokazateln chybn uvedenmi daji nebo nevyplnnmi potYebnmi daji a zpracovan bez ohledu na tuto Metodiku bez pYedlo~en po~adovanch dokumento k ~dosti (body A, B a C tto kapitoly 3.2) a CD, nesplHujc vaechny formln nle~itosti nebo zaslan po stanovenm termnu a ~dosti sabsenc uvedenho zposobu vyhodnocen efektivity projektu. }adatel nebudou vyzvni kdoplnn chybjcch dajo ikorekci chybnch dajo v~dosti. Dokldn chybjcch nle~itost po uzvrce programu nen mo~n. }dosti, kter nebudou splHovat nkterou z formlnch podmnek, budou zveYejnho dota nho Yzen vyYazeny. Jejich seznam bude zveYejnn na webovch strnkch MZ R nejpozdji do 31. 12. 2014. }dosti (v etn pYloh + CD) se ~adatelom nevracej i vpYpad jejich zamtnut i vylou en. asov vymezen realizace projekto Z hlediska asovho vymezen realizace projektu lze pro rok 2015 pYedlo~it pouze jednolet projekt, jeho realizace mus bt ukon ena k 31. prosinci 2015. 3.4 Finan n podmnky spojen sposkytnutm sttn dotace 3.4.1. Finan n dotace ze sttnho rozpo tu pYidlen z MZ R na realizaci projektu je vhradn elov a lze ji pou~t jen na vdaje, kter jsou vsouladu sMetodikou pro ~adatele o poskytnut sttn dotace v rmci programu P e o dti a dorost a programu Prevence kriminality a seschvlenou }dost a Rozhodnutm o poskytnut neinvesti n dotace ze sttnho rozpo tu R. 3.4.2. Dotace se vaem typom pYedkldajcch organizac poskytuje maximln do vae 70% rozpo tovanch nklado na schvlen projekt, finan n spolu ast ~adatele na celkovm rozpo tu projektu mus tedy init minimln 30%. 3.4.3. Do vlastnch finan nch zdrojo nelze zapo tvat finan n prostYedky, kter nejsou evidovny v etnictv ~adatele. 3.4.4. Finan n prostYedky zdotace se ~adateli poskytuj jen na hradu nezbytn nutnch nklado spojench srealizac projektu, je~ jsou uvedeny a zdovodnny v}dosti. 3.4.5. Finan n po~adavky mus bt pYimYen navrhovanm aktivitm. 3.4.6. Finan n prostYedky mohou bt po~adovny na hradu osobnch nklado, spojench srealizac schvlenho projektu, tj. mzdovch nklado, ostatnch plateb za provedenou prci apovinnho pojistnho placenho zamstnavatelem a dle na hradu provoznch nklado, spojench srealizac schvlenho projektu, nematerilnch nklado (slu~by) a materilnch nklado. Finan n prostYedky po~adovan nahradu osobnch nklado mohou tvoYit maximln 40% zpo~adovan dotace, a to spYihldnutm k rovni mzdy za srovnatelnou innost vykonvanou vrozpo tov sfYe, v n~ je aplikovno naYzen vldy . 564/2006 Sb., oplatovch pomrech zamstnanco ve veYejnch slu~bch a sprv, ve znn pozdjach pYedpiso a zkon .262/2006Sb., zkonk prce, ve znn pozdjach pYedpiso. 3.4.7. Zdotace mohou bt hrazeny tyto cestovn nhrady: prostYedky hromadn dopravy pou~it vlastnho motorovho vozidla se souhlasem (za pou~it vlastnho motorovho vozidla pYslua hrada do vae ceny jzdenky za hromadn dopravn prostYedek vlak, autobus) 3.4.8. Finan n prostYedky nelze po~adovat a vyu~vat kjinm elom ne~ stanov Rozhodnut, bye by je organizace koncem roku pYe tovala kt~i vlastnch prostYedko (napY. pohoatn a dary, hrada auditu, razov pojiatn zamstnanco, pokuty, sankce) a dle zejmna na: hradu cestovnho pro zahrani n slu~ebn cesty pYmou hradu pohonnch hmot investi n nklady (napY. nkupy vozidel, infrastruktury) jakkoliv hmotn majetek (vybaven interiru, nbytek, vpo etn techniku apod.) re~ii (tj. energii, topen, vodu, hradu provoznch telekomunika nch a radiokomunika nch slu~eb v etn nkupu telefonnch karet) na hradu vdajo, kter nebyly uvedeny v }dosti a nebyly konkrtn specifikovny. 4. PopIs zpracovn }dost o pYidlen dotace FormulY }dost o poskytnut sttn dotace programu P e o dti a dorost a programu Prevence kriminality na realizaci pro rok 2015 obsahuje: stA. Obecn st }dosti zahrnuje zkladn informace o projektu a dota nm titulu, zkladn identifika n daje o ~adateli/pYedkldajc organizaci a pYedkldanm projektu. Vnujte zvaenou pozornost vyplHovn tto sti, neboe nkter polo~ky vyplHuj pouze nkter typy pYedkldajcch organizac. stB. Specifick st }dosti zahrnuje popis, nklady, cl a vyhodnocen efektu projektu a tak bli~a daje o Yeaiteli a spoluYeaitelch. Nutno Ydn vyplnit vaechny po~adovan polo~ky. Nedlnou sou st }dosti jsou tak povinn pYlohy uveden vkapitole 2.2 tto Metodiky. 5. Systm hodnocen }dost Formln hodnocen }dost Ka~d }dost, zaslan na MZ R do stanovenho termnu a splHujc podmnky vbrovho Yzen dota nho programu P e o dti a dorost a Prevence kriminality je Ydn zaevidovna. Oddlen zdravotnch programo MZ R provd kontrolu formlnch nle~itost }dost. Odborn hodnocen }dost Jednotliv }dosti budou pYedlo~eny Komisi, kter je poradnm orgnem ministra zdravotnictv, a kter provede vyhodnocen pYedlo~ench projekto. Jmna leno Komise a jejich hodnocen se ~adatelom nesdluj. VpYpad, ~e je projednvna }dost organizace, jej~ zstupce je lenem Komise, tento len se hlasovn Komise nez astn. O tomto se provede zznam do zpisu zjednn Komise. Komise hodnot ka~d projekt samostatn podle pYedem stanovench kritri, ktermi jsou zejmna: soulad se souvisejcmi strategickmi dokumenty a scli dota nho programu soulad stematickmi prioritami soulad stouto Metodikou podl vlastn aktivity dt a mlde~e pYi realizaci projektu aktulnost a potYebnost Yeaen danho problmu 4  ( * , ƴufWF h hLCJOJQJ^JaJhs~5CJOJQJ^JaJhL5CJOJQJ^JaJ#hs~hrr}5CJOJQJ^JaJh/t5CJOJQJ^JaJhs~5CJOJQJ^JaJh/t5CJOJQJ^JaJ#hs~hL5CJOJQJ^JaJ*jh~;CJOJQJU^JmHnHuhxWCJOJQJ^Jh/tCJOJQJ^Jhs~CJOJQJ^J  , . 0 2 4 6 8 : $a$gdL $dha$gd/t $dha$gd/t $dh@&a$gdiF $dh@&a$gd/t $@&a$gd48: < > @ B D F H J L N P R ` b d $7$8$H$a$gdrr} $7$8$H$a$gdL$a$gds~$a$gdL  D ^ ` b d  6 B L N P R 2468@BӶӃӃӔӔrrrrrrrrrr hrr}hrr}CJOJQJ^JaJ hrDhrDCJOJQJ^JaJhrr}CJOJQJ^JaJ&hPhrr}5;CJOJQJ^JaJhrr}5CJOJQJ^JaJhLCJOJQJ^JaJhrDCJOJQJ^JaJ h hLCJOJQJ^JaJhxWCJOJQJ^JaJ,Xbf |"f>\ű}o}o}a}a}a}SohjwCJOJQJ^JaJhs~CJOJQJ^JaJhMFCJOJQJ^JaJ hMFhMFCJOJQJ^JaJhMF5CJOJQJ^JaJ&hPhrD5;CJOJQJ^JaJ&hPhrr}5;CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJhLCJOJQJ^JaJ hrr}hrr}CJOJQJ^JaJhrr}CJOJQJ^JaJ>@~<>^` $7$8$H$a$gdL$ & F7$8$H$a$gdM/gd8/^gd8/ & Fgd8/$7$8$H$^a$gd8/$ & F7$8$H$a$gdMF $7$8$H$a$gdMF:<>@Hx(,.@HL|6<>r´yyryaaaaއд h8/h8/CJOJQJ^JaJ hMhMh9CJOJQJ^JaJhMCJOJQJ^JaJ hMhMCJOJQJ^JaJhjwCJOJQJ^JaJh8/CJOJQJ^JaJhMFCJOJQJ^JaJhs~CJOJQJ^JaJ hMFhMFCJOJQJ^JaJ hMFh8/CJOJQJ^JaJ&\z `jlŴŇŴykZLhPCJOJQJ^JaJ hPhpCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJh9CJOJQJ^JaJhMCJOJQJ^JaJhpCJOJQJ^JaJ hMhpCJOJQJ^JaJ hMhMCJOJQJ^JaJ hMFhMFCJOJQJ^JaJh8/CJOJQJ^JaJhMFCJOJQJ^JaJhs~CJOJQJ^JaJ`N P D#F###'''')) $^a$gdUm $ & Fa$gdL $^a$gdGl^gdGl & FgdL^gd & Fgd gdL$ 7$8$H$a$gdL $7$8$H$a$gdM L N P ` b P!h!!!!!"&"H"^"`"ykZLZLZkZkZk>hGlCJOJQJ^JaJhPCJOJQJ^JaJ h h CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ#h hL5CJOJQJ^JaJhLCJOJQJ^JaJ&hUmhP5>*CJOJQJ^JaJ&hUmhL5>*CJOJQJ^JaJhP>*CJOJQJ^JaJ hMFhPCJOJQJ^JaJhPCJOJQJ^JaJ hPhPCJOJQJ^JaJ`""""" #B#D#F####$Z%d%%&&(&:&F&H&''''''ᆵᏁ၏Ꮑo^M hrr}hUmCJOJQJ^JaJ hUmhrr}CJOJQJ^JaJ#h8oyhGl5CJOJQJ^JaJhPCJOJQJ^JaJ hGlhGlCJOJQJ^JaJhGl5CJOJQJ^JaJhL5CJOJQJ^JaJ#h8oyhL5CJOJQJ^JaJ h hLCJOJQJ^JaJhGlCJOJQJ^JaJ h h CJOJQJ^JaJ'''(D((()T)|))))))****:+<+@+±± n`n`nO> hP5>*CJOJQJ^JaJ hPhUmCJOJQJ^JaJhPCJOJQJ^JaJ hPhPCJOJQJ^JaJ#hPhP5CJOJQJ^JaJhUm>*CJOJQJ^JaJ hGlh OCJOJQJ^JaJ hFohFoCJOJQJ^JaJhFoCJOJQJ^JaJ hUmhUmCJOJQJ^JaJhUmCJOJQJ^JaJ hUmhGlCJOJQJ^JaJ)<+>+@+z+|++,----l-n-..,5.57778 $ & Fa$gd:TZ$a$gdiF$a$gd:TZgdPgd O & FgdLgdL$a$gdP@+x+z+|+++,2,z,,,,,,-----ɷuuudPAhP5CJOJQJ^JaJ& *hPh O5CJOJQJ^JaJ h9h OCJOJQJ^JaJ hiFhiFCJOJQJ^JaJhiFCJOJQJ^JaJ h9h9CJOJQJ^JaJ#h9h95CJOJQJ^JaJ#h9hL5CJOJQJ^JaJ#h8oyhL>*CJOJQJ^JaJ&hUmhL5>*CJOJQJ^JaJ hUm5>*CJOJQJ^JaJ--"-j-l-n-..1123$363444484*5.577788޽q`q`qR@#h:TZh:TZ5CJOJQJ^JaJh OCJOJQJ^JaJ hiFhiFCJOJQJ^JaJhiFCJOJQJ^JaJ hFohFoCJOJQJ^JaJhFoCJOJQJ^JaJh:TZCJOJQJ^JaJ h:TZh:TZCJOJQJ^JaJh:TZ5CJOJQJ^JaJ#hPhP5CJOJQJ^JaJhP5CJOJQJ^JaJ#h (MhP5CJOJQJ^JaJ88R999::<<<<>?zjj$ 77^7a$gd:TZ$ 77x^7a$gd:TZ$ & F 77^7`a$gd:TZ$ 77x`7a$gd:TZ$ & F 78x^8`a$gd:TZ$ & F h^`a$gd:TZ$a$gd:TZ $^a$gd:TZ 88889D9R99J::::<<<><H<<<>@@@dCCCC DTDDDDGG~HHHHHIJNJhJjJܺܬܺܺܺܺܺܺ܍ܬ||ܺkk h O5CJOJQJ\^JaJ hp~5CJOJQJ\^JaJhiFCJOJQJ^JaJ hb=g5CJOJQJ\^JaJh OCJOJQJ^JaJ&h:TZh:TZ5CJOJQJ\^JaJh:TZCJOJQJ^JaJ h:TZh:TZCJOJQJ^JaJ#h:TZh:TZ5CJOJQJ^JaJ*?b@fCCDDENFPF~HHNOOQQQ,RhRRRR $xa$gd:TZ $@&gd:TZ$a$gd:TZ $]a$gd:TZ$ & F h^`a$gd:TZjJrJtJJ"K*CJOJQJ\^JaJ&h:TZh:TZ>*CJOJQJ\^JaJ hp~>*CJOJQJ\^JaJhyCJOJQJ^JaJ h:TZh OCJOJQJ^JaJh OCJOJQJ^JaJh:TZCJOJQJ^JaJ&h:TZh:TZ5CJOJQJ\^JaJ h:TZh:TZCJOJQJ^JaJ hPQ5>*CJOJQJ^JaJ h\75>*CJOJQJ^JaJ&h:TZh:TZ5>*CJOJQJ^JaJRRR&S2SzS|S*CJOJQJ\^JaJ(_(`bbgiBjDjFjjjk6l*opq8ssyFz $xa$gd (M.gd (Mgd (M^gd (M & F#gd (M$a$gd:TZ $xa$gdp~ $xxa$gdp~ $xxa$gdyjiliritiiBjDjFjjjjkVkkkkk6l8l@l`ll4mʼ}l[G}&h (Mh (M5CJOJQJ\^JaJ h (M5CJOJQJ\^JaJ hp~hLCJOJQJ^JaJhyCJOJQJ^JaJ h (Mh (MCJOJQJ^JaJh (M5CJOJQJ^JaJ hp~h (MCJOJQJ^JaJhp~CJOJQJ^JaJ hp~hp~CJOJQJ^JaJ#hp~hp~5CJOJQJ^JaJ#h (Mh (M5CJOJQJ^JaJ4m@mmhn&o(o*o,o8opppqqq8s:sFssssyyy{{{|<}>}}~~~~~dᱝᱝᱝᱝᱝᱝᱝ᝱ᒊ~j& *h (Mh (MCJOJQJ\^JaJh (Mh (M7CJaJhvCJaJh (Mh (MCJaJ&h (Mh (M5CJOJQJ\^JaJ h (M5CJOJQJ\^JaJhvCJOJQJ^JaJ h/th/tCJOJQJ^JaJ h (Mh (MCJOJQJ^JaJhb=gCJOJQJ^JaJ)Fzz{~d~~fƁPІ $xa$gd,VG$ & F% Wx^`Wa$gd,VG $xa$gd,VG$ a$gd,VG $ & F!xa$gd,VG- & F!x^`gd (M $ & F!xa$gd (M $xa$gd (M & F"xgd (MdfjƁP`ΆІԈ4b24B̎8ϻỎom_hb=gCJOJQJ^JaJU h,VGhvpCJOJQJ^JaJhvpCJOJQJ^JaJ hJ5CJOJQJ\^JaJh/tCJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJ&h,VGh,VG5CJOJQJ\^JaJ#h,VGh,VG;CJOJQJ^JaJ h,VGh,VGCJOJQJ^JaJh,VGCJOJQJ^JaJ$ BFF JL $xa$gdOU$ xx@&a$gd,VG & F&xgd,VG & F&x^`gd,VG $xa$gd,VG$a$gd,VGrelnost stanovench clo projektu roveH zpracovn projektu zhlediska odbornho obsahu vsledkyzvre nch hodnocen realizace pYedchozch projekto ~adatele (byly-li vminulosti realizovny) vhodnost a relnost navr~enho zposobu hodnocen efektu projektu pYimYenost vae po~adovan finan n dotace ze sttnho rozpo tu vcelkov stce ivjednotlivch polo~kch, zdovodnitelnost finan nch po~adavko a vlastn podl ~adatele i ast jinch partnero nafinan nm zabezpe en projektu. Komise poYizuje zpis o vsledcch hodnocen projekto, v etn zdovodnn zamtnut realizace projekto nebo sn~en po~adovanch finan nch prostYedko. Odbor zdravotnch slu~eb MZ R nsledn pYedkld porad veden MZ R na nvrh Komise seznam pYedkladatelo a jimi pYedlo~ench projekto, kter doporu uje ke schvlen finan n dotace ze sttnho rozpo tu na realizaci danch projekto a seznam pYedkladatelo a jimi pYedlo~ench projekto, kterm navrhuje neposkytnut dotace zesttnho rozpo tu pro pYsluan rozpo tov obdob spolu sodovodnnm. Do 31. 12. 2014 bude na webovch strnkch MZ uveYejnn seznam projekto, kter byly vyYazeny zvbrovho Yzen pro formln nedostatky, seznam projekto, kter ve vbrovm Yzen neusply a nebudou vdota nm roce 2015 podpoYeny a seznam projekto, kter byly schvleny. Dovody zamtnut ~dosti o dotaci se sdluj pouze na psemn vy~dn. U schvlench projekto bude pak, bude-li schvlen zkon o sttnm rozpo tu pro rok 2015 do 31. 12. 2014, na webovch strnkch MZ R zveYejnna konkrtn vae celkov dotace do 28.2.2015. Kritria EU MZ m povinnost Ydit se pYedpisy EU a podle l. 107 odst. 1 Smlouvy o fungovn Evropsk unie podpory poskytovan v jakkoli form sttem nebo ze sttnch prostYedko, kter naruauj nebo mohou naruait hospodYskou sout~ tm, ~e zvhodHuj ur it podniky nebo ur it odvtv vroby, jsou, pokud ovlivHuj obchod mezi lenskmi stty, neslu iteln s vnitYnm trhem, nestanov-li Smlouva jinak. 6. pOSKYTNUT A ERPN DOTACE MZ R poskytuje dotace formou Rozhodnut na pYsluan rozpo tov rok, ve kterm stanov psemn podmnky poskytnut dotace ~adatelom. PYjemce dotace odpovd za hospodrn, efektivn a eln pou~it dotace, je povinen vst podvojn etnictv a dodr~et podmnky Rozhodnut pYi pou~it finan nch prostYedko. NaRozhodnut se nevztahuj obecn pYedpisy o sprvnm Yzen. Dotace jsou poskytovny podle 14 zkona .218/2000Sb. Rozhodnutm, ve kterm stYedn orgn stanov psemn podmnky poskytnut dotace. Poskytovatel dotace mo~e vrozhodnut vy lenit zpodmnek, kter vnm pYjemci dotace ukld, podmnky mn zva~n nebo uvst, kter nesplnn podmnek ulo~ench jsou mn zva~n. PYevod finan nch prostYedko pYjemcom dotace a jej vypoYdn zajiaeuje MZ R. PYjemce dotace je povinen Ydit se pYi nakldn sposkytnutou dotac obecn zvaznmi pYedpisy, pYedevam dosledn dodr~ovat a aplikovat zkon o etnictv ( . 563/1991 Sb.), rozpo tov pravidla (zkon .218/2000 Sb.), Zsady vldy pro poskytovn dotac ze sttnho rozpo tu R nesttnm neziskovm organizacm (usnesen vldy .92/2010 ve znn usnesen vldy . 479/2013 ze dne 19. 6. 2013), zsady a termny finan nho vypoYdn vztaho se sttnm rozpo tem (vyhlaka . 52/2008 Sb.) a metodick pokyny MZ. PYed pYpadnm znikem organizace je pYjemce dotace povinen pYednostn vypoYdat vztahy se sttnm rozpo tem. V pYpad, ~e bude pYedlo~en projekt schvlen, ml by bt realizovn ode dne doru en Rozhodnut. Dotaci lze pou~t na nklady, kter stYedn orgn uvede v rozhodnut a kter prokazateln vznikly od 1. ledna do 31.prosince roku, na kter byla pYiznna dotace. Dotaci lze pou~t ina vdaje, kter byly uskute nny pYed datem vydn rozhodnut a kter prokazateln souvis s elem dotace vymezenm tmto rozhodnutm. Dotace je poskytovna elov a lze ji pou~t jen na ely uveden vRozhodnut. PYjemce dotace nesm pYekro it vai erpn pYidlench finan nch prostYedko a je povinen pYi erpn dotace dodr~et rozdlen finan n stky na polo~ky, na n~ byla dotace poskytnuta. Vprobhu realizace mo~e pYjemce dotace po~dat o formln, obsahov a finan n zmny Rozhodnut a to psemn, nejpozdji vaak do5. 12. 2015. Zmny mo~e MZ R povolit vydnm zmny danho Rozhodnut. Poskytnut dotace bude MZ R vyplacena jednorzov, maximln vaak ve dvou spltkch. VpYpad, ~e Vlda R rozhodne o vzn rozpo tovch prostYedko (zkon . 218/2000 Sb., orozpo tovch pravidlech a o zmn nkterch souvisejcch pYedpiso vplatnm znn) mo~e poskytovatel dotace tj. MZ R, sn~it Rozhodnutm stanovenou stku dotace nebo zahjit sprvn Yzen o jejm odejmut. Pokud budou skute n nklady na projekt ni~a ne~ rozpo tovan (tj. stanoven vRozhodnut), nesm pou~it stka dotace pYeshnout maximln podl dotace zcelkovho neinvesti nho rozpo tu projektu. VpYpad vykzanho vyaaho podlu mus pYjemce prostYedky, pYipadajc na pYekro en podl vrmci vy tovn dotace vrtit do sttnho rozpo tu. Zposob a termny finan nho vypoYdn pro jednotliv typy organizac jsou specifikovny vpYloze Rozhodnut, kter je jeho nedlnou sou st. PYjemce dotace je povinen oznmit poskytovateli zmnu vaech identifika nch dajo uvedench vpYedlo~en }dosti vprobhu obdob, na kter byla dotace poskytnuta, a to do 14 dno od tto zmny. Finan n pYspvek zdotace nemo~e bt vprobhu realizace pYeveden na jin subjekt. Jestli~e pYjemce dotace nen schopen projekt vobec zrealizovat zdovodu pYidlen ni~a stky na projekt, ne~ jakou po~adoval v }dosti, nebo i zjinho dovodu, je povinen oznmit tuto skute nost psemnou formou na MZ R nejpozdji do 15 dno od doru en Rozhodnut opYidlen dotace event. neprodlen po zjiatn neschopnosti zdrn schvlen projekt realizovat a vrtit sou asn finan n prostYedky do sttnho rozpo tu. VpYpad, ~e pYjemce dotace nen schopen vy erpat celou stku poskytnut sttn dotace pro el, na kter mu byla poskytnuta, mus toto oznmit psemnou formou na MZ R a sou asn poukzat nespotYebovanou stku. Zposob vracen a vy tovn nespotYebovan finan n stky pro jednotliv typy organizac je specifikovn vpYloze Rozhodnut, kter je jeho nedlnou sou st. Na administraci dota nho Yzen se nevztahuj lhoty pro vyYizovn agendy dle zkona . 500/2004 Sb., sprvn Yd, ve znn pozdjach pYedpiso. Dle 18a zkona . 218/2000Sb, o rozpo tovch pravidlech a o zmn nkterch souvisejcch zkono (rozpo tov pravidla), ve znn pozdjach pYedpiso, a nkterch dalach zkono, budou daje o poskytnut finan nch prostYedko a pYjemcch dotace zveYejnny na webovch strnkch Ministerstva financ v programu DotInfo. 7. ZVRE N ZPRVA, VY TOVN POSKYTNUT DOTACE A FINAN N VYPOXDN VZTAHn SE STTNM ROZPO TEM PYjemce dotace pYedlo~ poskytovateli dotace prob~nou zprvu o realizaci projektu za 1. pololet 2015 v termnu do 30. 7. 2015 a zvre nou zprvu o realizaci projektu v roce 2015 v termnu do 31. 1. 2015. PYjemce dotace je povinen MZ R pYedlo~it vYdnm termnu a na stanovenm formulYi Zvre nou zprvu o splnn projektu, zahrnujc popis a zhodnocen realizace odborn sti projektu v etn objektivnho vyhodnocen efektu projektu, vy tovn a komentY k erpn poskytnutch dota nch finan nch prostYedko v lenn podle Rozhodnut. Zvre n zprva mus tak obsahovat vy tovn a komentY kvlastnm finan nm prostYedkom vlo~enm do realizace projektu. FormulY ktto Zvre n zprv spolu sdalami instrukcemi bude uveYejnn na webovch strnkch MZ R nejpozdji do 30. 11. 2015. Kone n termn pro odesln Zvre n zprvy na MZ R je 31. 1. 2016, nebude-li vPYloze Rozhodnut stanoveno jinak. Finan n vypoYdn vztaho se sttnm rozpo tem mus bt provedeno ve smyslu 75 zkona . 218/2000 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso (rozpo tov pravidla), vsouladu svyhlakou . 52/2008 Sb., kterou se stanov zsady a termny finan nho vypoYdn vztaho se sttnm rozpo tem, sttnmi finan nmi aktivy nebo Nrodnm fondem, vsouladu se Zsadami pro poskytovn dotac ze sttnho rozpo tu neziskovm organizacm stYednmi orgny sttn zprvy schvlenmi usnesenm vldy . 92/2010 ze dne 1. 2. 2010 ve znn usnesen vldy . 479/2013 ze dne 19. 6. 2013 a vsouladu susnesenm vldy . 446 ze dne 16. ervna 2014 o Hlavnch oblastech sttn dota n politiky vo i nesttnm neziskovm organizacm pro rok 2015 . Zposob finan nho vypoYdn vztaho se sttnm rozpo tem v etn termnu poukzn nespotYebovan stky pro jednotliv typy organizac jsou specifikovny vpYloze Rozhodnut, kter je jeho nedlnou sou st, tzn., ~e vrcen prostYedky mus bt na uveden ty pYipsny nejpozdji vtento den. Pozdji pYipsan stky budou poukzny zpt na et odeslatele, ktermu vznikne povinnost vypoYdn se sttnm rozpo tem prostYednictvm pYsluanho finan nho Yadu. PYjemce je zroveH povinen zaslat avzo o vrcen nespotYebovanch finan nch prostYedcch, a to ob ansk sdru~en a crkve Finan nmu odboru MZ R, ostatn organizace oddlen zdravotnch programo MZ R. Pokud dojde k poruaen rozpo tov kzn ve smyslu zkona . 218/2000 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso, podlhaj subjekty, kterm byla sttn dotace poskytnuta, sankcm ve smyslu 44 a 44a tohoto zkona. Sprvnost pou~it poskytnut dotace podlh kontrole poskytovatele dotace (tj. MZ R, finan nch orgno sttu, Nejvyaaho kontrolnho Yadu a Ministerstva financ R). Nesttn neziskov organizace jsou rovn~ povinny nejpozdji do 30. 6. 2016 zaslat na MZ R ro n zprvu o innosti s etn zvrkou za posledn rozpo tov obdob a provst revizi hospodaYen sttn dotace, a to bu vlastnm reviznm orgnem, nebo nezvislou revizn organizac a projednat zprvu orevizi nejvyaam orgnem organizace. Vrevizn zprv je nezbytn vslovn uvst: zda erpn dotace za pYsluan rok probhalo vsouladu sdanm Rozhodnutm vydanm MZ R, zda erpn dotace za pYsluan rok probhalo vsouladu se zkonem . 218/2000 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso a vyhlakou . 52/2008 Sb., zda erpn probhalo vsouladu se Zsadami vldy pro poskytovn dotac ze sttnho rozpo tu R nesttnm neziskovm organizacm stYednmi orgny sttn sprvy schvlenmi usnesenm vldy . 92/2010. Revizn zprvu podepae pYedseda (pYedsedkyn) revizn komise a zaale na adresu MZ R nejpozdji do 28. 2. 2016. Pokud celkov stka sttn dotace realizovan prostYednictvm MZ R pYeshne u jedn nevldn neziskov organizace vdanm roce stku 500000,- K , je organizace povinna zajistit nezvislho auditora kproveden revize hospodaYen pYidlen sttn dotace, zprvu auditora projednat nejvyaam orgnem organizace a nsledn ji zaslat nejpozdji do 28. 2. 2016 oddlen zdravotnch programo MZ R. PYedlo~en zprvy auditora je podmnkou pro poskytnut dotace vpYpad, ~e ~adatel uspje ve vbrovm Yzen se svm projektem pro rok 2016. Rozhodnut o poskytnut dotace a nsledn pYeveden pYidlench finan nch prostYedko v roce 2016 na et ~adatele mo~e bt realizovno teprve po splnn vaech podmnek. 8. HODNOCEN REALIZACE PROJEKTn Komis Vyhodnocen realizace projektu a jeho efektu, na zklad pYedlo~en Zvre n zprvy, je posuzovno dle jednotlivch tematickch priorit vcn pYsluanou komis MZ (Komise pro p i o dti a dorost, Pracovn skupina pro prevenci nsil, Pracovn skupina pro v~ivu dt, Pracovn skupina pro prevenci dtskch razo). Ka~d zvre n zprva je samostatn posouzena a na zklad tohoto posouzen, je projekt hodnocen. VpYpad, ~e je projednvan zvre n zprva organizace, jej~ zstupce je lenem Komise, tento len se hlasovn ne astn. O tomto se provede zznam do zpisu zjednn Komise. Kritria pro vyhodnocen realizace projektu Komis jsou nsledujc: 1 projekt splnn vynikajcm zposobem, efektu pln dosa~eno 2 projekt splnn, efektu dosa~eno zvta sti 3 projekt splnn svhradami, dosa~eno minimlnho efektu 4 projekt nesplnn, efektu nedosa~eno. FormulYe: }dost o pYidlen finan nch prostYedko ze sttnho rozpo tu na program P e o dti a dorost na rok 2015 v etn rozpo tu projektu (neinvesti n nklady) a po~adavek od MZ na rok 2015 tabulka Rozpo et projektu podle nkladovch polo~ek (struktura dle vyhlaky . 52/2008 Sb.) }dost o pYidlen finan nch prostYedko ze sttnho rozpo tu na program Prevence kriminality na rok 2015 v etn rozpo tu projektu (neinvesti n nklady) a po~adavek od MZ na rok 2015 tabulka Rozpo et projektu podle nkladovch polo~ek (struktura dle vyhlaky . 52/2008 Sb.) Rozpo et slu~by (neinvesti n nklady a po~adavek od MZ na rok 2015 podle nkladovch polo~ek Rozpo et projektu na rok 2015 podle zdrojo a pYehled zskanch finan nch prostYedko na projekt vroce 2013 a 2014 PYehled zamstnanco vrmci poskytovan slu~by, celkovch mezd a po~adavko od MZ na mzdy pro rok 2015 Ostatn osobn nklady (OOV); pYehled dohod, celkovch honorYo a po~adavko od MZ na OON pro rok 2015 Souhlas ~adatele se zveYejnnm dokumento a dajo dle 18a zkona . 218/2000 Sb., o rozpo tovch pravidlech a o zmn nkterch souvisejcch zkono (rozpo tov pravidla) ve znn pozdjach pYedpiso. Eviden n slo MZ: }dost o pYidlen finan nch prostYedko ze sttnho rozpo tu na program P e o dti a dorost na rok 2015 Nzev programu:Program P e o dti a dorost Ministerstva zdravotnictv 1. Nzev projektu:2. Nzev tmatu dle vyhlaench priorit na rok 20153. Xeaitel pYjmen, jmno, titulTelefon:Fax:E- mail:Nzev a adresa pracoviat Yeaitele:4. PYedkladatel pYjemce dotace I /DI : Typ organizace: Ulice:Msto:PS :KrajTelefon:Fax:E mail:Statutrn orgn: slo registrace:Bankovn spojen: 5. ZYizovatel: (pouze u organizac vposobnosti zemnch orgno napY. M`, Z`, NsP)Nzev zemnho orgnu:I :UliceMsto:PS :Tel.:Fax:E-mail:Bankovn spojen: 6. Nklady na projekt v K Celkem nkladyPo~adovan dotace U bankovnho spojen uvete nzev a adresu pobo ky banky a . tu pYesn, v etn poml ek. 7. SpoluYeaitel pYjmen, jmno, titulTelefonFax:E- mail:Nzev a adresa pracoviat spoluYeaitele:8. Celkov po et pracovnko zajiaeujcch realizaci projektu:& & & & & & . __________________________________________________________________________ 9. Projekt a) Stru n obsah a cle projektu (max. 3 Ydky) b) Vlastn projekt *) c) Rozpo et projektu **) 10. Statutrn orgn prohlaauje, ~e organizace ke dni podn ~dosti nem ~dn zvazky po lhot splatnosti ve vztahu ke sttnmu rozpo tu, sttnmu fondu, zdravotn pojiaeovn, orgnom socilnho zabezpe en, rozpo tu zemnho samosprvnho celku: Dne: Podpis, raztko: 11. Statutrn orgn potvrzuje, ~e ~dost schvlil kpYedlo~en do pYsluanho programu a potvrzuje pravdivost uvdnch dajo: Dne: Podpis, raztko: *) lze Yeait pYlohou **) Yeait pYlohou Eviden n slo MZ: }dost o pYidlen finan nch prostYedko ze sttnho rozpo tu na program Prevence kriminality na rok 2015 Nzev programu:Program Prevence kriminality Ministerstva zdravotnictv 1. Nzev projektu:2.Nzev tmatu dle vyhlaench priorit na rok 20153. Xeaitel pYjmen, jmno, titulTelefon:Fax:E- mail:Nzev a adresa pracoviat Yeaitele:4. PYedkladatel pYjemce dotace I /DI : Typ organizace: Ulice:Msto:PS :KrajTelefon:Fax:E mail:Statutrn orgn: slo registrace:Bankovn spojen: 5. ZYizovatel: (pouze u organizac vposobnosti zemnch orgno napY. M`, Z`, NsP)Nzev zemnho orgnu:I :UliceMsto:PS :Tel.:Fax:E-mail:Bankovn spojen: 6. Nklady na projekt v K Celkem nkladyPo~adovan dotace U bankovnho spojen uvete nzev a adresu pobo ky banky a . tu pYesn, v etn poml ek. 7. SpoluYeaitel pYjmen, jmno, titulTelefonFax:E- mail:Nzev a adresa pracoviat spoluYeaitele:8. Celkov po et pracovnko zajiaeujcch realizaci projektu:& & & & & & . __________________________________________________________________________ 9. Projekt a) Stru n obsah a cle projektu (max. 3 Ydky) b) Vlastn projekt *) c) Rozpo et projektu **) 10. Statutrn orgn prohlaauje, ~e organizace ke dni podn ~dosti nem ~dn zvazky po lhot splatnosti ve vztahu ke sttnmu rozpo tu, sttnmu fondu, zdravotn pojiaeovn, orgnom socilnho zabezpe en, rozpo tu zemnho samosprvnho celku: Dne: Podpis, raztko: 11. Statutrn orgn potvrzuje, ~e ~dost schvlil kpYedlo~en do pYsluanho programu a potvrzuje pravdivost uvdnch dajo: Dne: Podpis, raztko: *) lze Yeait pYlohou **) Yeait pYlohou   ,HJLbdvx~nprIJ~i[[M< h,VGhJCJOJQJ^JaJh,VGCJOJQJ^JaJhJCJOJQJ^JaJ)h,VGh,VG5;CJOJQJ\^JaJ#hl/5;CJOJQJ\^JaJ h,VGhOUCJOJQJ^JaJ hOUhOUCJOJQJ^JaJ#hJhOU5CJOJQJ^JaJhJ5CJOJQJ^JaJ h,VGh,VGCJOJQJ^JaJhvpCJOJQJ^JaJh-rCJOJQJ^JaJLdx&pr $$a$gd4 $ xa$gd,VG$a$gd,VG $xa$gd,VG$ @&gd,VG $xa$gdOU* hz$npr<>npۼۜrdRRRRd#hJh45CJOJQJ^JaJhJCJOJQJ^JaJ)hl/h45;CJOJQJ\^JaJ)hl/hl/5;CJOJQJ\^JaJhJ5CJOJQJ^JaJ h4h4CJOJQJ^JaJ h,VGhpCJOJQJ^JaJhb=gCJOJQJ^JaJ h,VGh,VGCJOJQJ^JaJ&h,VGh,VG5CJOJQJ\^JaJpT 2~4PR!T!!L&&$ @&^gdl/gdL & F' Vx^`Vgdl/ $xa$gdl/$ @&gdJ FP T 0Jt(xzg$hl/hp@CJOJQJ^JaJhp@CJOJQJ^JaJhl/@CJOJQJ^JaJ$hl/hl/@CJOJQJ^JaJhb=gCJOJQJ^JaJ&hl/hl/5CJOJQJ\^JaJhl/CJOJQJ^JaJ#hl/hl/5CJOJQJ^JaJ hl/hl/CJOJQJ^JaJ(P!R!T!Z!!j"$(((((l)n)*̻yhWEW7Wh]JCJOJQJ^JaJ#h hL5CJOJQJ^JaJ h hLCJOJQJ^JaJ hl/hxbCJOJQJ^JaJh (MCJOJQJ^JaJhOUCJOJQJ^JaJ)hl/hl/5;CJOJQJ\^JaJ hl/h (MCJOJQJ^JaJ hb=ghb=gCJOJQJ^JaJ hb=ghb=ghb=gCJOJQJ^JaJhl/CJOJQJ^JaJ hl/hl/CJOJQJ^JaJ&R''.((((((*,-.b/.01111 $@&a$gdL & FxgdL $ & Fa$gdL $ & Fxa$gdL^gdL$^`a$gdLgdL$$ Hx@&^a$gdl/* ****Z++++4,6,,:-z---....^/`/*0,0.0111111 2±±£’ˆyoeXh- h- OJQJ^Jh4OJQJ^Jh;eOJQJ^JhL5CJOJQJ^JaJhLOJQJ^J h;ehLCJOJQJ^JaJhpCJOJQJ^JaJ h(DhLCJOJQJ^JaJhLCJOJQJ^JaJ hmA hLCJOJQJ^JaJ h hLCJOJQJ^JaJh4CJOJQJ^JaJ11111111111111122222 3|3 $Ifgd $Ifgd $@&a$gd(D $@&a$gd(D $@&a$gd- $a$gdru $@&a$gdL 2222222222 3|3~3333333ź۫teRe<+hSh`nX5B*CJOJQJ\aJph%hSh(DB*CJOJQJaJphhSh(DCJOJQJaJ#hSh(D5CJOJQJ^JaJhSh(DCJOJQJaJ+hSh(D5B*CJOJQJ\aJphh(D5CJOJQJ^JaJh45OJQJ^Jh)|l5OJQJ^Jh(D5OJQJ^Jh!Sh(D5OJQJ^Jh- hy OJQJ^Jh- OJQJ^J|3~3333vmm $Ifgd~kd8$$If4%0$ . 0#&44 af4yt x$Ifgd33344f[RI $Ifgd $Ifgd4 <$Ifgdkd $$If4/0$ . 0#&44 af4pyt3344444,4`4b4d444444*5,50585>5B5D5j5l5n5p5~555555ȳ{{{{{k{R{R{{R{{R1hSh(D56B*CJOJQJ\]aJphh,B*CJOJQJaJph%hSh(DB*CJOJQJaJphhSh(DCJOJQJaJ+hSh(D5B*CJOJQJ\aJph(hSh(D5B*CJOJQJaJph"h45B*CJOJQJaJph"h(D5B*CJOJQJaJph%h(D5B*CJOJQJ\aJph 44`4b4xx $Ifgd~kd$$If4%0$ . 0#&44 af4ytb4d4v444xxx $Ifgd~kd$$If407 $  0#&44 af4yt4444nee $Ifgdkd$$If4%Fb $ G 0#&  44 af4yt44&5(5*5xxx $Ifgd~kd$$If40$ . 0#&44 af4yt*5,5>5@5B5xxx $Ifgd~kd$$If40$ . 0#&44 af4ytB5D5j5l5n5H??? $Ifgdkdl$$If4%F$ = 0#&  44 af4pytn5p5~555H??? $Ifgdkd$$If4%F$ = 0#&  44 af4pyt555555H???? $Ifgdkd8 $$If4%F$ = 0#&  44 af4pyt555555555 664666^6`66 7 7:7<7T7V7r7t777777788 8"8$8H8J8L8P8ݮݝݎqfqfhSh(DOJQJhSh(D6OJQJ]hr+Oh(D56OJQJ]hSh(D56OJQJ] hSh(D56OJQJ\]+hSh(D5B*CJOJQJ\aJph1hSh(D56B*CJOJQJ\]aJphhSh(DCJOJQJaJ%hSh(DB*CJOJQJaJph&555555^UUUU $Ifgdkd $$If%\$ =3 0#&44 ayt55555-$$$ $Ifgdkd $$If%\$ =3  (0#&44 ap(yt55 6 6nee $IfgdkdS$$If4%Fb $ G 0#&  44 af4yt 662646xx $Ifgd~kd`$$If4%0$ . 0#&44 af4yt4666\6^6xx $Ifgd~kd5$$If4%0$ . 0#&44 af4yt^6`6 7x $Ifgd~kd $$If4%0$ . 0#&44 af4yt 7 7:7<7 kkd$$If4$#& 0#&44 af4yt $Ifgdkkd$$If4%$#&  0#&44 af4yt<7D7F7R7T7V7d7f7p7Ikd)$$If\$ =3 0#&44 ayt $$Ifa$gd $Ifgdp7r7t7777RIII $Ifgdkd8$$If\$ =3 0#&44 ayt $$Ifa$gd7777nee $IfgdkdG$$If4F$ =  0#&  44 af4yt778x $Ifgd~kdT$$If40$  .  0#&44 af4yt88 8"8wj <<$Ifgd <<$Ifgdzkd)$$If4$#&   0#&44 af4p yt"8$8H8J8fYY <<$Ifgdkd$$If40$d  0#&44 af4pytJ8L8N8P899\9^9faaYaPP $Ifgd & Fgd(Dgd(Dkd$$If40$d   0#&44 af4pytP88899&9^9`999999999:l:n:;; ;;x;z;|;;˸ˆvivv]NhSh,CJOJQJaJh(DCJOJQJaJh(D5CJOJQJaJhSh(D5CJOJQJaJ%h(D5B*CJOJQJ\aJphh(DB*CJOJQJaJphhSh(DCJOJQJaJ%hSh(DB*CJOJQJaJph+hSh(D5B*CJOJQJ\aJphh(Dh;CJOJQJaJhSh(DCJOJQJaJ^9`9p9z99xxx $Ifgd~kd $$If4  %0#0  #44 af4yt9999nee $Ifgdkd$$If4  %F # 0  #  44 af4yt99n:;;z;|;;;;;vmvmmmmmm $Ifgd x$Ifgd~kdG$$If4  0#0  #44 af4yt ;;;;;;>>>`@b@d@@@@@AAAAA実rh[QD6h!Sh(D5OJQJ^Jhy hy OJQJ^Jh(DOJQJ^Jhy h- OJQJ^JhpOJQJ^Jhy CJOJQJ^JaJh(DCJOJQJ^JaJ hKh(DCJOJQJ^JaJhSh(DCJOJQJaJhSh(DOJQJhr+Oh(DCJOJQJaJh(D5CJOJQJaJhSh(D5CJOJQJaJhSh(DCJOJQJaJh,CJOJQJaJ;;======>>???????^@`@ $Ifgd-x$$d%d&d'dIfNOPQgd+$$d%d&d'dIfNOPQgd`@b@d@@@@@@@@@@@@@@@&gd(Dkkd$$If4  ### 0  #44 af4yt $Ifgd@@@@@AAAAAABrBtB x$Ifgd $Ifgd $Ifgd $@&a$gd(D $@&a$gd(D@&gd(D $@&a$gd- AAAAAABBG@GDGGGGGGHTHVHHHHݽݠݠݕzrnX+hSh(D5B*CJOJQJ\aJphh(Dh(DOJQJhZQ%CJOJQJaJhSh(DCJOJQJaJhSh(DOJQJhSh(D6OJQJ]hr+Oh(D56OJQJ]hSh(D56OJQJ] hSh(D56OJQJ\]hSh(DCJOJQJaJ%hSh(DB*CJOJQJaJph 0F8F:FFFHFJFXFZFdFIkd.$$If\$ =3 0#&44 ayt $$Ifa$gd $IfgddFfFhFtF~FFRIII $Ifgdkd/$$If\$ =3 0#&44 ayt $$Ifa$gdFFFFnee $Ifgdkd0$$If4F$ =  0#&  44 af4ytFFFx $Ifgd~kd1$$If40$  .  0#&44 af4ytFFGGwj <<$Ifgd <<$Ifgdzkd2$$If4$#&   0#&44 af4p ytGGGfYY <<$IfgdkdN3$$If40$d  0#&44 af4pyt>G@GBGDGGGGRHTHfaaYOaFF $Ifgd $a$gd(D & Fgd(Dgd(Dkd`4$$If40$d   0#&44 af4pytTHVHfHpHHxxx $Ifgd~kdd5$$If4  %0#0  #44 af4ytHHHHnee $Ifgdkd5$$If4  %F # 0  #  44 af4ytHHHHHHIbIdIIIJJpJrJJJJJMMMLONOPOͷxl_PEhSh(DOJQJhr+Oh(DCJOJQJaJh(D5CJOJQJaJh(DCJOJQJaJh(D5CJOJQJaJhSh(DCJOJQJaJhSh(D5CJOJQJaJ%h(D5B*CJOJQJ\aJph+hSh(D5B*CJOJQJ\aJphhSh(DCJOJQJaJ%hSh(DB*CJOJQJaJphh(DB*CJOJQJaJphHHdIIJpJrJJJJJvmvmmmmmm $Ifgd x$Ifgd~kd6$$If4  0#0  #44 af4yt JJLLLLLLMMNNNNNNNJOLO $Ifgd-x$$d%d&d'dIfNOPQgd+$$d%d&d'dIfNOPQgdLONOPO~OOOOOOOOOO||||||p $^a$gd(D $@&a$gd(D@&gd(DkkdH7$$If4  ### 0  #44 af4yt $Ifgd POOOOOOOOOOOOOOO˽hToFjhToFUhBCJOJQJ^JaJhy CJOJQJaJh5CJOJQJaJh(DCJOJQJaJ hKh(DCJOJQJ^JaJOOOOOOOOOOOOOgd8oy$a$gdB $^a$gd(D 61h/R :pr+O. A!"#$% F|Կ8;1ǪlG\JFIFddDucky_AdobedH  o!1AQ"aq2 #BR3$bC4% rS&cD5Ts6'E7F򃓣dU()8GHVe*9:IJWXYZftugvwhijxyzi!1AQa"q2#BR 3br$’Csc%4S5&DTdEU' ()*6789:FGHIJVWXYZefghijtuvwxyz ?ۛOΓcI2/Q.+&9E`8JNH#я~X R=kz+iUO+(t zlY3Y3&|Y3EEACMɍULԍypEY?+Zs=^s=^s=^,c[mW r+xUV-Na3==LF@hf{[A{s㧡.{AA~=ǭoqsEz {=kz+kOC[\^\m }rJi"(*%Y UE ,X9OPI⃦Ltפ9~rʹ,tf8YgEC{'$DyNt?h=5h5Ԙ%A']K$*-<2H]*Q$TЮ]]6N]W+}$Lcqp8(Q!tvĪb]=O<5}Lk鯣=WwCzlzֹNGا_][%K_UPˊV i$mj".{AAOC[\^C3~1S=5ý1Y")h)se$pEVUs?³G)n&9ñ6O4-@z|͖6[z.OGPzꏤYO"u 1g&̫ehP&Zju{^@; &~=ǭoqsEz <`_sgrN56b5xumuMD8QlRhIPaS4f:h=4yz)z]C3\Lso?tʕ?⍂OAV+e hV.ߣޛ:mC]-Z Yp rHww4DRI= kzҬYw<`] YF?`DIElXW dZR&YڥpvyUqf?Wق-b~:GUΔ|k8é0*ewMnVՄO#.ddJ^,IkKPHij"Y#LbUqYw6e:1 Z6UHNO RGcOb>\skjqCD؄ʹ{۞(#z*9ZV;~Ycr?o^;\GưʬRjp[ ` 2C4lcrEn ސur>Ծu;"o bMC:y(f-e0S5;TK4q:fPy"B5^єbe^z )u,czQ)oP:SHc˹z0CA>hԂwx̪TV~zh&NP,暩pTMC!Ӽ /`^2zow!u"zZb'n2͜s& P؂TC Xù@;;kYDz+-SfRtELA||K0JKC5`$20my ^DߧG,EG2OB£QQ1Fc?{f$ ·ukUJmcXV]YƱgX#{TAM+)7@Q''?:zZu36[=mWs+`x.KV5N#b%=4FiQn{{AAYznj^d9LeL ->ITE' ĩ]DBQ Mj(sU3OYO.EpQMʵ 􎮢U͙)E5},b#EY{bKhMkէOQt*za%TzYz:Iڭc򼭂Io_j915Ű 1sl q\_0> OQQ3$PjY$ۚUXg3ْ*cAUӚj2*|[,* *7/ݞ5+ׇ>:ק3:Sl[zry0,MQRI-~1{kEz(~=ǭoqszEz {=kz+ht+O_SY4tǠzȽJK`'`US?e)⎽`ڞGlu"HNHEjU]Am?Y=Tծ>SU昰|0"LL9)HtD!7 Mn(el_.0u;+elלP׬g,`}eNhjZ\ KCIN UadH#HFղƴgo?~bEEѰUʪZWe36~/XP-/Pfeb3y^T"cyEeF6/~Q͆vW#i=^s=^s=^sz ë~8lkoO+Оt*kC1J'TIK`BJjB\JGS2|¤ 8`*Ug/ |k$Rz_Ds M b垥7Nܩ,5:#(1W,l<]Ff%u ǪNzYtgNc0aК|36b G)gĘYOQfsRu *zvefz':))\Q╧鿘T (Բ2qP+J1I_RVkpeޕt $gE8% >5iu'Ǜl@'eP/[L[t|EMS[u|xW'ZXe8)bHO_Q%ɒW$1$LPZ|S1xFFdqJ*6fw0vO`O5^ <~/H1NwOR\F} 5#X n+/U=^s=^=ٶAV?cvد_ML AuلӲQ IzOGWE8-olFqaQ)a1&3TS(tᲴST>z^? kֆ, FAI?Ҍӥfu>deè,)ᎢI$D8U^g t'f]Ag)[l_>`xL:v;S sUP >u VG4u4蓬y oШ5YG:-׌A诣4wT3U;V+ &]WZXWzTZYMQ_&oCЇVzSoNzŞOV#97TTT9O h!QUT^88UbOS@7/x]dܱ xL}edJUL5۹_Δ`x6YMC2odmMФDgqA(CF=D6M_DShҵz`Z䵘ڱƣ~=y0?e~-]Ret Y|+8A7#DnQu/YU2ot[7<gt~MXRn_OT=[P" \kc j:~<tJMЭvg5VuvRuL4"h)5Y5'K'3էA}|z37^g~ˠfp"CQ>^J|Oygw22q'j[03`Ub8b0w)|V/ TṠeE`}U('5nQĽOt!!9>9ROS.I<Әg¡!/{ͅ1Z~2] Kxr7rlWS5* x=Eë%GmlIEBoQuEXqީ61&YS,yAHjdE62A8HGKWމVeOÊR/0fOeo.GK5GCUtmKO#OKIP`H㲶A%ToQBfQO3.{dgiBj1Z2DGCkϋQUՈ)jࡈ5DV̑bt^qJ6Z{5 {,/y?Nto6foQP\{sWby;Vi%2L3SMmq$lρ~ X0lɀz$W0\N Z;fJi&wkYɭ:O>z ]Fz|F}K,i)>`:[ӎ 0r-}DU!Z^<DՆlYge:?4?VwGjݩS2`󄕨1"h5z)ɧ0M;KFU1YBr5"9 \f?gKztC<+~S\5=Vˮ 0*dhfzE#c5v]) >dLE8ijU.~Y KW6)I$X"ʎ0ddހ=6uKy=7LZF33oJ̳* FyiSi~Mhv0G{dצ,_N?o^7҇Ji,d-0cX/C ZJ|]QO吢Mlh[% o߆ucI3QI0s7fsDZijѧTQAE+5xOzIz]zeJ /g SPoRWaI6 i+Wz-xuoB+jSa 6Ä+U1ܔk-:h U'/Jh6X 2?^TJ,4Ca6TbX\*E,ÎjԺɥ;o=u5ygc*.:6R6::?*#`ḷZzU5^ZNHKw*9#p<IHchib/H88Sgý4:Mo@)29YqMRTtamxkhSuz^z^z^h9W' V?q`NOӿQǥY26!61nOH˴N+~QFܕ I-ɜiUrV†}Etԟל R0a/|6+Ŏt)yT4̮"qMvU`h_W}kޟ 볯Rs+aAQ UbU!Y(hp7OWU'Ḿ1[OH #= Sb(殳zM(93 ǘ'K() 8I&:X!Fgui"M5\wW_̍?֎g⴦S2PUV4TbQ`@`E9@=^L[t|EMS[u|xV V[ɾ_hs/f&9WTj3f'MPˍYp"%kH8 \3z#8!2~WqR,Tq7Bc0 G"OhI4NQ(*5ϬS/?rW0H3jirEI桑DklG/aKBK`Ub =Yzϵ)a=W=z(3/]sA;"LW*9|[H>[} K:ntw6=0L<1=1Q(hJnk`z?N^jzHKӧ6H-9|O Ԙj"k2zJ'QA^VaŰ>~#7ʦZ|:ԟK0)敂,5S2ah Mn3SW3C:dׅQc6e\b0eł($Zjf$R5)GW'r.RFΝ4hȝDy"\_mĨg$$6cb½Eԏ?J?gA"gy3}$ɸ]>[9O` _ʹ~ZHF{FuU'@(z>0zW]eGlLSuϩ84# sð5q ֝ݙسڒIԒxn=^s=^R~a_E[ʯaJnWzWN҉*?cq6UzmW]YҦkmM7ʘm ?k.U_(ɄԢRs +)Z*HGZcHa6x(AqGmUU 9fi. ٷy}6PIU#5᲌wHc<4t~ey-W>9FU&MV)Irifa %>ZzU˟V_Ȟ}8z~u^6#ˈdZlMNBꢬX,1JFwR3V*H{%NzػmԏC!z3ߤPYk m#/Ð1:<lܵF`0i* %dT,4['ZZa??Jޞ3LE.z²jt4U;I1JLX4CQL%TEWՓ;RQfbPrAFIWq­:kz:k=FtY-rSú)"|x$$5MNS3RЫ65knקRr\8`y#.a44+&,7ʫ=F)'M4c۶pD,Ɗ`V*?c]ZʽN+ǪYOd,EOz$窞*C eZaLAaDbdWs2]FG]_NzֹPY97*Q_k2KSKQ"DTVBJ(mW֎O7A6ًMllV.L'/kMlDtk6buW5L6E0oYJoSVOEad,ԟWMD9CI\IZ^_Vzr^\1\K)SCn ?TՙUD,a&cVMmnmޟ.Gy;|bo5ZJK0t_~>d*tϥb5fbUgJ0TԐ5UUuCGMILFl VAz'l=/.fǢ5^^&LpD)rKʔ]xH@X餧* +s.3U;?=î6_*emt뢝?}Ut=H*qל3N%`e ͽJsNB1~E5seu/RuT̮RElN:Urzꗦ]<[1L[:Q,.[z:UYqzypi&)S9jm*$V8Г pwRWSG.h71(XdfI)᤮*tXF1IhF&)Z (7/^}QzyrGO2.^svG (e«3(#T<,f//H5gU\gEpiz!2lUE &p)J $2kJ.ſo8.f7,1OWYCdtQ.P Xzck-ն[t&#ү;~YNb3N4Nnc0WD[[΂2ڂ Zi%R-*EG}A3(r^*殧Q}<_s&#" Kc8mR'Dd [1 \[2f\g ˹wkqwqp0j hiFy%Iqirf_kkןI)*9tY7.g<'4Or&RSb" y^X(aՑzf䩧G2sL&UZԗ[(Ѿ:~VR_ÛGe~tƮ6V]<9]c/ "%U3-"5cid>^ ]0JC߄PVeǨY̞X]1L!jc!X1jZ !2dQاJH 8y"9 : S[sϨB ѯ]]'2'Us s&؂TVԐ 6dĒGQ3$djM{h"9hdIXđpGjL!δ}76|O;dG)8V 2WSR#I e_RW;l˷VӶ9[~K_œe'A}xMAf}ˍz7Q/=_aTYJN19ʉI`B1ZLzVX^gTrN#0Li|RpH^Ue=Eڧ*Aw&~bִ0ƐCȑEH#(l* e6<r[TIzC🖡V-bԒIO䧢I1,JD.J*$a%DjEH" Gп@re0*ՙ OORF5P.5 a $1*u+UP S붇\䇦>>?W[ML? 6C ȍm\?#^Yf*HMm; Nr_G_94Qv^'U0lRN?Ig1 t^zRW:T:t3feH]ɚE|8^n򂟈KiH! e:hRdi쪪'KwգW+ e+sg/g3/©w/V\q9TtjxP K%0VHj5)bX%8#]u^)bإ\'WQQ<,һ<;f$IjXtWzneiO?ՏELF iZj,*X߷@:㖰NjrNo53<]h1 &*d\$`H|i5b=}@XMsvgs.@ٓ%f]-eZɨj㳅a hʹ$yn .>k\ C><3;Tg'UI8}6Gvܣq6/G ϶|]Z|N1Ts׃I\':2KI4Hw"šS$i$ \¶ QLƛXJm/d F1)/s <|kzn?#s]^&CfYPb.CJcWMþ^KJo Hd}PxU*:*$Ue_+-FKDN J{M{QX/_ ,s'LsHe/^b9ERpBJMuWsÂ%WTݰy{dUkϘcz~:z/SK }3#>#cy; 2+HK\P~rXeEUjbAcN^D_`L/YE׾Q%Hgmm"xb\kj|> 0QIjrD 5~=NɟB/̏2gcAQC?/~/]ֶc W7 fUzl_u2m?f/;1+卛V[&kߋ$zz= o:e/}|;|̶+gwO!Z x~#TT_[TtEKIIKzjZju qƝo Uh9~tVuQ+g\-8O]鎣sξ}a"t&\!Ū8n)ŌRQ-kˀS&5Ŀ8>zsg#4TǪ; E!9>˭rj}JN}6,>"t JŚ1Zyk1<_5Iڊ Hh%kCѷAd_ڏWi8[wdž*?>ݻ 髉+TX}hz^޴,uz)0>Tfx1>,mWb'i6ep+x.Y}_T}O[k5.K0`.7*,7ً1` \\b,6Z$"/"}UdX&Q_w#eʸk0엎&%G$LYLC3g,)3$-Mf"=^[+#!|dL-8bYc*`QRBYi媭j^YfWwbŲfK&:GxəG7?_+[?ol<}Md+dDSn#siro_rCc:vi0iS˲yf6WF gUa|Y#??T8oNc]5LsZ$9ɃR,kzʇ%[+zj9JSM -u/(_y[ySn+kg\O5X.eYE[T>]EnhJ]\wՇEs\5v?S:KF͉**ԃ*fp䌨t1V֫_O^MWNdU5ؔ/ԎeřBb]%~ _CTؔa/,M3Ĺ1D0ulz >Ph,XNqFw1-&h*Y[jO7V(uӿ`ב`ə/ LSlW5lT89H؅eHAcd qAqjQV3D-?:!.O nS8K /ϗ7nBWRU%uO>WJc?կXMwa<ꗟ)v%ʰmlꮎYXnVVЂV_e?{Qn7M/ ܯ2#.F=OtXw6G'`p"*ڰ-~?,O#Ҫc矀bY+'I;7kVZ(rbIzIJ=GezrQT87RzmV" (*i*amd84C'SӯNnv0a_ H>^<;>-%A!- p]@xVU~R<:ɟMfSfQKjPr7K wJbQ#5RaZ&h$}4s_,ׁf$4~o3m%ZLׁ\z!ޓ{q̮Gɟ׏CO7,SynNݯ4&k5 *9֦C,R!d$F ƜnRyWC,~XδT2Ua}f:CK)ZRW)s/,l4j:u>p-]tL:džeF+q n CE<*4H$4D zy9{%pGFҼվe|#?(]e˙c ji)p2`J*8Vcu{ _M^gL },npŤgc._qr~R t ؍(Vw}E菢ُ4t)ލʸ4nf:ZeD֦%-^+b8N%U~%UAAEMI4ҲG@jEF=1b=(^V3ǗU锒ޖeɈq1,^U4"21`q-T үNWogׇWlвzMB|FEqGt)"awCKO= W)O-;/X<Պn(K>^)kE!K[54C bwq!5R"U:ugo8yy8f:E`EYجqEƬ[jn?lu 8RъrK81[ JN*h BLN)B4ӀER//[s/[ U_[n$zWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzWzI?O W(86UVպ>LӬI~~;E,i,Uyg,ct),C3{X0 xԫ_G)WWlhqLointT^b aLU!e1 QNloބzr3tLgH:J|rezyǾ I$Gޝae'~cٓŽ3%2QLB-CTҫJHkF(ޟL]w4v/Gvr.S]fq3 lgWlͨtW~1h\N Nuġ+"*Vh,x6iuh^,V*gA}؝ 3̠ʅ^ .Byikh+ޒU)l,W/f\ŔZlw*cY(u3Y\V*i#3a0]9qp~y{SL؇V:ISd)͙DTu mĪ֦+mïz^3 SPt/"Nќ.,%2bٔF&AI3bҝRۃ 2Ors#|KAᔔk*e\ebX(iU 3U9?Pm/Z}geQ?9$MЬPz:T*WK7Yc?LP.%j5QN??O Y;ElWr(X9&i( ,ʪ`ӕ+ ꧨI^}.t.urD!^NI|WDިKv6UJq_Q^=~~2.qQzGΝa9g 2M[, $3U+H]@+9.4)ՕYkzyLMTe̵a8&c;Q uŒK2 &U8=^s/[ U_[n$zWzW}E.ޠ /W=@x=鏭h*::ANbV=C\jUJ(%4jkq5e~ꛬꇪeM9buXQj~oY `3Mtp.+:RӨv6d(FW{W{W{UPGֿS>Ҿzsߢ.7yT0<ޠ44i "i+>cRUr=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s$7v?]?\1_lU[Vp_AgXJ,b6e[(d~hP-"(j^"hUF1 \XAteN$d} rRyT#hJk@EV/-[ ޮN=Iz X,ՇQz}$3)0<nb-eDȊ즙=^jWGџ#XN$f l8sVjfDN+(m jM|?f='q"lkUh9W' V?q`N׫z>PAtev3PoP85F*\R?$2TIBuuP"_F'W{W{R󭺃>l z+_Ŵ[z0a9.~11/O2S2VYr#,k!')JU&_R{}?7H}U`x& iWi"H0|[Y0OP?\1tWS趫&g<,W.Z8Eu 49rQF#W'7l^$Jtl\:JEkG1o+f#VbxVHS]U=meC.pJ #3 ÚsiK8+~]yplO1B*.J Ȗ\ძ&GPH6:m\"ٗ1[x7ITGMQb5M/P ~_Y?ulm= S]1׷D~t)^9VfRÙu>U'b^8$ADѥ NR˙Gz5v7eHp1iīYj@<:ZMUw֟O<izTW#GW-AJ$%|C-Ot>g ƅ&84RxFf+ ] UJ|׀kf_E~yӗO;t޳0su2U~glAP#$Zr#;GҎ5RfW5^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s$7v?]?\1_lU[VzWzꦻ?Mަ,+}J'S#=LɄfzh٤/$^YʰR@҆lU 3~=$dz}$ȫ֌6TXv!z 7dv 9r_pZ6UMjj'1? $VM<aH LHj43Vu֫zWzWA6G=^/vWz#|8a,a!7 #{{s^ͅKO]:Ty1g C?̛ɾGë\kzn^j 8v+aW{Ngߕ}sN~2VH˘oL;Y_-SK[b( ibtzê??0F`.gT]u60u$IX`b.&n;j~zt)Ԋ=JeΚ`<_ bJE: ޚ{E ޲=X>sL~g<7&߂u5dM-E~#Vpo&8Zj"*m>SP&k1[B臣OT=T{PG U^7A"vSIK7KVTECTOHUvWzKCo*vWۉ)=^s=^6}CEY3[ ]N.tsŕ svJ9C$b5Uwa$tn7׹|zߩOƃuzd<Ӗşq\Tb?5OEjxe*qA $M_lz R}<>Fګt0n&|߈dFSGkiJ`(!s9WAs뱌ۏzY`(u8&JX}NWCuO:@5m%tsF =\_#fk֎; ܿ<=Gb}?mz̕[lfL.\8h>YZ#쵴 So U, W8mv̘f4X{H$)k+ʪ[oSr.vV}}P}$, 3usyUpzW3FTxlTAGSW,1I<gy0 jVbX-f7$J'ĩ*b'P Q{MhA (=UT{䮬j M݅=<?uXkmm;jC*$~HцV^V:.kiP_G ʳ㿉w +<:͙_U ,U4pqJg;4Bwx8W r#u}$ /NRG9tӧ4a8p\9hSf|2&)'im:T+Q#?z%<cG6@): ͵UoFG'5OӮOW׏AKǨK}9?!Sg?MU9$`2Pu5et4xQv*GW#I)GOc+pGF:P.]iuzR͸Aee`SO2<54" J"2#Ut=xΒg* gN;^d4O8"Jz:HD6WU#lVNtѯo0trDf7*fݙi\Oa ecګn3Us=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^s=^*^UrǥKzLC2d{s`RƳ|+qkl6ONnP* _Apkҟyn5B,~4)^+Apkҟy5B,~4)^+Apkҟy5Bgkɝ*⹣Mr1R}+_ɘe Ӵt\"(xIf5O}.A?}_OZzwLk+Z͘%Q*cHAqA#JpFS57^z^z^ԕXmn3s8+sAO$>}mu$DeEـ$z_.?f5O0?J>'nx&95Be~|ԯXyLԊ^-QWlgrhZKJתLY~7]sno9oG+0&1طg.f|7Jlk0G{dYaK#)O؁Z7ߍl?J9kz{Yh? aS=&Wƃ?kڅ+T8!^:K_ޖӪ~d٣t0%`,+7b56yl^U,Z$W'z^zU)~].RzC\K1޼:%\>`R$Z;zhYX%D&6)魃PyCX_J=1z2=Ux̸u%v3MFAR׼[ѾПOē7EgzP5Fi+sm0YUaUa)fT#lj( WUz7Og9Wt4eOTRUn)lV]L>xE]y Bڒ@"?PBΙ~[&[ |_ Θoi0O9b7)ҿ.UBHE1zlN럥y_/ˬ6qf̥!AO|{:lMކ" PA^mVYaHכ:U{F%}GzmfPy-ug):gz\3&N@ءbgĦRKEH,:xg6돢Oc)akpu39XljTQ&[t{sKVhЗ,O,gNx3Lөj$55t]SIC6 憑dYꂯD|,(Bs;ikz,G}`u[Kkꯥ澟#Ya2/Tps*c^SP%6=J+pIE2|}$1Mgpw7.z^¶xȳfʌϴ49|ΔX[(d#9Y&SuEm=Vssu%]~=tH!i°R Չ;k).Ϡ})Vt 6S͟_9♦D5M6u1A|y ՚4e=`B=ntYc=Ey*n:Sp? ̭ZK NLbSyM4 ^𤈯aGaGN{(rVzsxxQj*~~8>jI7r2*&kDN"zR)g$fL0zK%$X4I/.ƪ9bZt(/="U/[-\\o H+C\YPA3R%زI I^ڴN}~-d~`^sGM>\Vizn;[&JDUY,FQn@> #Nadpis 1$$@&a$5\L@L Nadpis 2$$@&a$5CJOJQJaJT@T Nadpis 3$<@&5CJOJQJ\^JaJH@H $Nadpis 4$<@&5CJ\aJ@@@ %Nadpis 5$@&6CJ]aJ88 Nadpis 6$$@&a$>@> >Nadpis 8 <@&6]JA J Standardn psmo odstavce^i@^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu 4 4 Zpat p#Z^@Z Normln (web)dd[$\$OJPJQJ^Jo(^S@^ Zkladn text odsazen 3$^a$5HB@"H ( Zkladn text$a$ OJQJ^JVC@2V )Zkladn text odsazen$^a$H@BH Text bublinyCJOJQJ^JaJFQ@RF *Zkladn text 3xCJaJHU`aH Hypertextov odkaz >*B*phZOrZ text41' & F h<^` OJQJaJ@O@ Plain TextCJOJQJaJ^R^ +Zkladn text odsazen 2dx^DPD Zkladn text 2 dxLOL Body Text Indent `CJaJhY@h VRozlo~en dokumentu-D M CJOJQJ^JaJZ@ "489Prost text,Char,Char Char Char Char,Char Char Char, CharCJOJQJaJB'`B E Odkaz na komentYCJaJ@@@ ,E Text komentYeCJaJDj@D E PYedmt komentYe 5\rr YMY~ka tabulky7:V!0!o! L5SProst text Char,Char Char,Char Char Char Char Char,Char Char Char Char1, Char CharOJQJ_HmHsHtH@o1@ (D Nadpis 1 Char5CJ\aJ@oA@ (D Nadpis 4 Char5CJ\aJ@oQ@ (D Nadpis 5 Char6CJ]aJ6b6 '8oyZhlav & p#8oq8 &8oy Zhlav CharCJaJPoP LZkladn text CharCJOJQJ^JaJVoV LZkladn text odsazen CharCJaJHoH LZkladn text 3 CharCJaJZoZ LZkladn text odsazen 2 CharCJaJ>/> LText komentYe Charbob (M0Default -7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHO! (M0CStyl Nadpis 2 + Times New Roman 14 b. nen Kurzva Vlevo: 0 cm...1.$xa$CJOJQJ\aJL@L 8/ Odstavec se seznamem /^PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\  `"'@+-8jJOR|Sji4md* 235P8;ACFHPOOHKLNOQRSUVXZ[]^`ac: `)8?R_FzL&1|334b444*5B5n55555 646^6 7<7p7778"8J8^999;`@@tBB CVCCCD6DbDvDDDDE(EREE0FdFFFFG>GTHHHJLOOOIJMPTWY\_bd###Xl,R$Կ8;1ǪlG\|8@"(  S 8A logo_mzcr_bwC"`?B S ? SS&j# _Toc107244799 _Toc107244908 _Toc107245046 _Toc107245224 _Toc177358697 _Toc356459836 _Toc356459838 _Toc75531853 _Toc75590868 _Toc75590907 _Toc75591042 _Toc75856646 _Toc107244803 _Toc107244912 _Toc107245050 _Toc107245228 _Toc356459840 _Toc75531854 _Toc75590869 _Toc75590908 _Toc75591043 _Toc75856647 _Toc107244804 _Toc107244913 _Toc107245051 _Toc107245229 _Toc75590870 _Toc75590909 _Toc75591044 _Toc75856648 _Toc107244805 _Toc107244914 _Toc107245052 _Toc107245230 _Toc1773587051??????????BBBBBBBBBooooooooo !"n n n n n r 2??????????KKKKKKKKKooooooooo3$5$Ԇֆ׆نچ܆݆߆@HJR@ K 3$3$:;JJiyy)z=zzz}{{1~A~#(/FMaoԆֆ׆نچ܆݆߆ABCCYZ= Q g p e#D#/$<$++1122g?h???tIIII JJZZZZ[[^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__-_._b_c_~__bbddgguhuheno6s7s9s9sssssuuwwABCCYZ= Q g p e#D#/$<$++1122g?h???tIIII JJZZZZ[[^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__-_._b_c_~__bbddgguhuheno6s7s9s9sssssuuwwӆԆֆ׆نچ܆݆߆(& = ZВ4 (""=%k4 a*8T.<^/6~enn:Kf6EtTpbE K5GH-IA vMއ 1)MhIRRxԆVlT^Zf9T}+ V3ވ'64WL\4NP ^jd5I$rd&l6 e4 fЇr0Mh78di&jD<:"lƼ9wgtW[uhgƊ4sv1]vT %g.w*&{kK |4{0r$YQPo(Bo;'D@U @MzoBPQ@phRE - x9 E oe y mA X t 2 4 XP r? ,2]p:D`Lnq D0{ )LSv< *:Rl.To[vVm@PWr;iF{) "K&$g\$U}$+(%ZQ%:&|[&h ' 'c(7(K({(a*%+m+,r+,z?,N,y`,{,7-6>/?YB_BCvCZD(D=D1oDEFToFoF,VG)\GHRJcJ?M (M]M O OOr+OvOP.0PrP RfR!S$SOUVUVWZWxW`nX1-YESZ:TZ*gZ o[\vL]c]G^^l`~`2aaaDbVb'd;e(Nfb=g[Lghj1jFj kWkXklGl)|lUmkmTGn"o7oRo p"p^pvp qt/truvw2w3xgTx2By8oyCzu|}g}rr}^~p~RymV8 kp/g{8OLS*'Iq5q/61hE4e +:'9i7rD_0MEu9JRdZ _-r.o4;8?j4lEV)|w}m~= /[^ O#6?H3 K#TLyT{#,i(LkB ZH} NU=MF8GNX*B`MHQpu!:)g5Nn&V4L5PgY}\cMy.(lggMjwyu&"X"Fo|I$cG+F6P(jsvG ]J{Z &5PVYNk{&o9G X3;C8/ Ib|#a-\l 1WD6L7v,tk3s~ %^-eUmFu>Kd!J{P@e>xbHp~h4'7kEtY3'=qԆֆ@ !"%)*9;Cpp pp p"p&p*p4p<pDpFpJpLpRpZp\pzp~pUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialI. ??Arial Unicode MS5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsW= ASimplified Arabic FixedA$BCambria Math"1rZ'K)G[)GkJsDJsD!4 2qHX ?V2!xx Ministerstvo zdravotnictvtruellMillerov Eva MUDr.(              ! " # $ % & ' Oh+'0  @ L X dpxMinisterstvo zdravotnictvtruell Normal.dotmMillerov Eva MUDr.14Microsoft Office Word@B2@H@[ܜ@D0Js՜.+,D՜.+,` hp Ministerstvo zdravotnictvD Ministerstvo zdravotnictv Nzev 8@ _PID_HLINKSA`;qhttp://www.mzcr.cz/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F ŏData 671TableRWordDocument jSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreȄONLEWN2LJYZDA==2ȄOItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q