Odborník | Zdravotník

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

 

UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ PRO OSOBY S DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM MIMO ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE

 

Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o:

 1. povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou (§ 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo
 2. uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační zkoušky nebo
 3. uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka (§ 85a zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné ověřením znalosti českého jazyka

 

 
 
 

POVOLENÍ K VÝKONU ODBORNÉ PRAXE NA ÚZEMÍ ČR NA DOBU URČITOU

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví může na základě žádosti vydat podle § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání. Rozhodnutí se vydává pouze nelékařským zdravotnickým pracovníkům a nikoliv jiným odborným pracovníkům.

Rozhodnutí může být vydáno, pokud je žadatel pozván do České republiky k výkonu odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností:

 • právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení nebo
 • vysokou školou nebo
 • výzkumnou institucí nebo
 • akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb.

Akreditovaným zařízením je poskytovatel zdravotních služeb, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro:

a) obor specializačního vzdělávání, nebo

b) akreditovaný kvalifikační kurz, nebo

c) certifikovaný kurz, nebo

d) praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských studijních oborech pro přípravu porodních asistentek.

 

Délka odborné praxe může být:

 • trvající maximálně 3 měsíce nebo
 • trvající déle než 3 měsíce, ale maximálně 1 rok.

Formulář žádosti je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků), kde ji zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:

 1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji;
 2. stáhnout žádost pro tisk;
 3. vytisknout žádost z formátu PDF;
 4. žádost podepsat, nalepit kolek na příslušné místo nebo k žádosti přiložit doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána);
 5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

K vyplněné a podepsané žádosti je nutné připojit následující doklady:

 • originál písemného pozvání do ČR k nabývání odborných nebo praktických zkušeností;
 • ověřenou kopii (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání – diplom či vysvědčení;
 • ověřenou kopii rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci);
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, nesmí být při předložení starší 3 měsíců;
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti - bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců;
 • ověřenou kopii oddacího listu či doklad o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení od příjmení uvedeného na dokladu o vzdělání);
 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Kontaktní osoby za Ministerstvo zdravotnictví:

 

Pokud během platnosti rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou dojde ke změně přímého vedení, je nutné tuto změnu nahlásit. V případě, že zdravotnický pracovník bude mít v úmyslu ukončit pracovní poměr ve zdravotnickém zařízení, na základě jehož pozvání mu bylo povolení uděleno, je nutné podat novou žádost (současně je možné požádat o využití dokladů o vzdělání z předchozí žádosti).

 

UZNÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb.

 

Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky (kromě farmaceutů), kteří nejsou osobami uvedenými v § 73 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. nebo pro osoby, které nezískaly odbornou kvalifikaci v členském státě EU, tj. pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii, mimo smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru či mimo Švýcarskou konfederaci.

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je vázáno na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku. Hlavními předpoklady pro uznání je prokázání odborných znalostí, znalosti českého jazyka, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti.

Formulář žádosti je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků), kde ji zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:

 1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji;
 2. stáhnout žádost pro tisk;
 3. vytisknout žádost z formátu PDF;
 4. žádost podepsat, nalepit kolek na příslušné místo nebo k žádosti přiložit doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána);
 5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání je nutné doložit následující doklady:

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o úspěšně složené aprobační zkoušce;
 • ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení;
 • ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci)

- nedokládají žadatelé, kteří nežádají o uznání pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - nesmí být při předložení starší 3 měsíců - zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství;
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti - bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců;
 • prostá kopie dokladu o typu pobytu na území České republiky (např. OP, pas s vyznačeným pobytem, vízem,…);
 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

Pokud žadateli uznal jeho odbornou způsobilost kterýkoliv z členských států EU, absolvování aprobační zkoušky se nevyžaduje a žadatel dokládá místo dokladu o úspěšně složené aprobační zkoušce úředně ověřenou kopii (ne originál) překladu dokladu o uznání kvalifikace vydané některým členským státem EU. Ministerstvo potom postupuje podle hlavy VII zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

Pokud žadateli o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území České republiky uznal jeho kvalifikaci získanou v mimo členském státě EU kterýkoli z členských států EU, ale žadatel následně tuto profesi v tomto státě nevykonával, uznávání se řídí dle principů uváděných zde. U těchto žadatelů se však nevyžaduje absolvování aprobační zkoušky. Ministerstvo posoudí, zda žadatel splňuje minimální požadavky na vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného povolání (vyhláška č. 39/2005 Sb.). Pokud žadatel tyto požadavky nesplňuje, ministerstvo postupuje podle hlavy VII zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb

Pokud žadateli o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území České republiky uznal jeho kvalifikaci získanou v mimo členském státě EU kterýkoli z členských států EU a žadatel následně tuto profesi v tomto státě vykonával, podává žádost jako osoba usazená v členském státě EU nebo osoba hostující a uznávání se řídí dle principů zde uváděných.

 

Přílohy:

Doporučený postup u aprobační zkoušky

 

 

APROBAČNÍ ZKOUŠKA 

podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 189/2009 Sb.

 

Aprobační zkouška ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání. Na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku je vázáno uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví pověřilo vedením agendy týkající se zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.

Veškeré informace k aprobačním zkouškám společně se seznamem zkušebních otázek k ústní odborné zkoušce a přehledem doporučené literatury jsou dostupné na adrese: https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska

Formulář žádosti o vykonání aprobační zkoušky je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků), kde ji zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:

 1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji;
 2. stáhnout žádost pro tisk;
 3. vytisknout žádost z formátu PDF;
 4. žádost podepsat;
 5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání je nutné doložit následující doklady:

 • ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání;
  • nedokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;
 • ověřené kopie dokladů o získaném zahraničním vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo vysvědčení) poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění;
  • dokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;
 • prostou kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení).

Veškeré níže uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Aprobační zkouška se člení na 3 na sebe navazující části:

1) První částí jsou dva písemné testy:

 • prvním testem se ověřují odborné znalosti;
 • druhým testem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice;

Oba testy je možné vykonat v českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce. Úspěšné absolvování písemných testů je předpokladem pro vykonání praktické části.

2) Druhou částí je praktická:

Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč vykoná jejím absolvováním pod přímým vedením zdravotnického pracovníka se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném povolání, který písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně. Praktická část aprobační zkoušky probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb. Úspěšné absolvování praktické části je předpokladem pro vykonání ústní zkoušky, která následuje v nejbližším možném termínu.

 

Délka praktické části pro jednotlivá povolání

radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, biomedicínský inženýr, fyzioterapeut, zrakový terapeut, klinický psycholog, klinický logoped, specialista tradiční čínské medicíny, behaviorální analytik 

60

všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, optometrista, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, adiktolog, dětská sestra, terapeut tradiční čínské medicíny, asistent behaviorálního analytika, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví

40

laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent zubního technika, praktická sestra, behaviorální technik

30

řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář

14

 

 

3) Třetí částí je ústní odborná zkouška:

Ústní odbornou zkouškou se ověřují odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Ústní odborná zkouška se koná pouze v českém jazyce před zkušební komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví.

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky. S tímto dokladem si může žadatel podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b odst. 4 zákona č. 963/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

 

INFORMACE O ZÁMĚRU VYKONAT PRAKTICKOU ČÁST APROBAČNÍ ZKOUŠKY

podle § 89 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.

 

Po úspěšně absolvované písemné části aprobační zkoušky obdrží uchazeč potvrzení. Toto potvrzení je jednou z příloh k Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky. Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky musí podat každý žadatel o vykonání aprobační zkoušky bez výjimky. Před vydáním rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání je nutné prokázat bezúhonnost a zdravotní způsobilost žadatele – oba dokumenty nesmí být starší 3 měsíců. Žadatelé mají možnost požádat písemně o využití těchto dokladů z žádostí, které jsou již u Ministerstva zdravotnictví zaevidovány (např. z žádosti o vydání rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou) za předpokladu, že tyto doklady nejsou starší 3 měsíců (postačí připojit k zasílané informaci o záměru).

Ministerstvo vydá po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a po složení písemné části aprobační zkoušky rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání, pokud žadatel hodlá absolvovat praktickou část aprobační zkoušky. Toto rozhodnutí ministerstvo vydá na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky.

Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je příslušné zdravotnické povolání vykonáváno. Zdravotnický pracovník může toto přímé vedení vykonávat nejvýše nad jedním zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání nebo rozhodnutí o povolení odborné praxe, a nemůže být současně školitelem. Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Formulář Informace o záměru je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků), kde ji zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:

 1. vyplnit Informaci v aplikaci a uložit ji;
 2. stáhnout pro tisk;
 3. vytisknout z formátu PDF;
 4. podepsat;
 5. zaslat kompletní Informaci, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.

 

K vyplněné a podepsané Informaci je nutné doložit následující doklady:

 • potvrzení o složení písemné části aprobační zkoušky vydané Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen „NCO NZO“);
 • doklad o zdravotní způsobilosti;
 • doklad o bezúhonnosti;
 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Podání Informace je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

Přílohy:

Doporučený postup u aprobační zkoušky

 

 

UZNÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU POVOLÁNÍ JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA 

podle ustanovení § 85a zákona č. 96/2004 Sb.

 

Výkonem povolání jiného odborného pracovníka se rozumí provádění činností, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti, které jsou součástí výkonu zdravotní péče, vykonává jiný odborný pracovník pouze pod odborným dohledem nebo přímým vedením v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a jako zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb.

Jde nejčastěji o absolventy studia matematicko-fyzikálního zaměření, přírodovědného zaměření (biologického, fyzikálního nebo chemického zaměření, včetně veterinárního lékařství a farmacie), elektrotechnického zaměření nebo pedagogického zaměření a také psychology, logopedy, oftalmopedy, sociální pracovníky a pracovní terapeuty – podrobněji v § 43 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka je vázáno na nostrifikaci zahraničního vzdělání, prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a na ověření schopnosti se odborně vyjadřovat v českém jazyce. Jiní odborní pracovníci nevykonávají aprobační zkoušku.

Formulář žádosti je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků), kde ji zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:

 1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji;
 2. stáhnout žádost pro tisk;
 3. vytisknout žádost z formátu PDF;
 4. žádost podepsat, nalepit kolek na příslušné místo nebo k žádosti přiložit doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána);
 5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání je nutné doložit následující doklady:

 • ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení;
 • ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci);
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - nesmí být při předložení starší 3 měsíců - zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství;
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti - bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců;
 • prostá kopie dokladu o typu pobytu na území České republiky (např. OP, pas s vyznačeným pobytem, vízem,…);
 • prohlášení o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon povolání jiného odborného pracovníka v České republice;
 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání jiného odborného pracovníka.

Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo posouzením:

 1. dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo
 2. dokladu o vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo
 3. jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání, nebo
 4. pohovorem (postup stanovuje vyhláška č. 189/2009 Sb.), ke kterému žadatel bude pozván po podání žádosti, pokud nepředloží některý z výše uvedených dokladů.

  Od ověření znalosti českého jazyka pohovorem se upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v předchozím odstavci pod písm. a), b) nebo c). O tomto úkonu bude proveden záznam do spisu.

  Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

  O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

  Termín a místo konání ověření určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání ověření.

  Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou:

 • četby odborného textu v českém jazyce, a
 • reprodukce obsahu přečteného textu, a
 • rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání, a
 • písemného záznamu vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam do protokolu.

Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti českého jazyka slovy – prospěl / neprospěl - a provede o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka se provádí záznam o obsahu pohovoru.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.09.2017

Poslední úprava: 18.03.2019, 13:36