Odborník | Zdravotník

Informace o kontrolní činnosti odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a jejích výsledcích

Ministerstvo zdravotnictví, odbor dohledu nad zdravotním pojištěním v součinnosti s Ministerstvem financí, odborem 14 - Financování kapitol státního rozpočtu I, ve smyslu §§ 4 a 6 zákona č.  255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), na základě § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ukončilo kontrolu u zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

Kontrolou bylo prověřováno hospodaření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny se zaměřením především na soulad a vzájemnou provázanost vnitřních norem, na posouzení funkce účetnictví a jeho vypovídací schopnosti ve vazbě na další základní činnosti zaměstnanecké zdravotní pojišťovny při výkonu zdravotního pojištění, na účtování úhrad zdravotní péče v případě poskytovatelů akutní lůžkové péče v Moravskoslezském kraji a jejich vazbě na odůvodněnou a doloženou vykázanou péči u dodatečných nákladů nad rámec úhradových dodatků. Byl také prověřován revizní systém a revizní činnost zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, postupy při posuzování žádostí o úhradu zdravotních služeb jinak zdravotní pojišťovnou nehrazených. Namátkově byly prověřovány vybrané veřejné zakázky. Předmětem kontroly bylo i využití finančních prostředků fondu prevence a provozního fondu ve vazbě na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášku č. 416/2004 Sb.

Zjištěná pochybení:

  • nedostatky v oblasti veřejných zakázek (např. administrativní chyby v dokumentaci, nedodržování interní směrnice)
  • formální chyby při vykazování pracovních cest,
  • nedostatečné vyhodnocování účelnosti čerpání finančních prostředků z fondu prevence v souvislosti s pozitivním efektem na zdraví pojištěnců.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 16.12.2016

Poslední úprava: 16.12.2016, 14:52