Odborník | Zdravotník

Domácí a genderově podmíněné násilí - manuál pro lékaře


Manuál je vydán v rámci Dvoustranné smlouvy o spolupráci mezi Regionálním úřadem WHO pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví ČR na období 2016 - 2017 a naplňování projektu „Implementace a hodnocení příslušných opatření pro účinnou prevenci a kontrolu násilí a opatření   na pomoc obětem v systému zdravotní péče, se zaměřením na dosaženi cílů stanovených v Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018.

Manuál ve stručnosti přináší základní informace týkající se problematiky domácího a genderově podmíněného násilí, ale zároveň se zaměřuje na specifické znalosti a sociální dovednosti, které lékaři i sestry ve své každodenní praxi potřebují v kontaktu s oběťmi násilí, v závěru jsou uvedeny kontakty pomoci.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.03.2018

Poslední úprava: 28.03.2018, 16:13