Odborník | Zdravotník

Akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

 

Udělením/prodloužením akreditace se získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro:

 1. specializační vzdělávání (zpracované na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a v souladu s Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí).

 2. akreditovaný kvalifikační kurz (zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví).

 3. certifikovaný kurz (zpracovaný v souladu s § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

V případě vzdělávacích programů akreditovaných kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů se uděluje akreditace na celý vzdělávací program.

Žádost se předkládá v trojím písemném vyhotovení v kroužkové, případně  jiné vazbě a na CD Ministerstvu zdravotnictví, Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

Žádost o udělení/prodloužení akreditace obsahuje:

 1. Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace s dokladem o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč formou kolku vyplněný prostřednictvím aplikace Evidence zdravotnických pracovníků (EZP). Bližší informace a manuál do této aplikace naleznete zde.
 2. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob (odborných garantů/školitelů);
 3. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob, které se budou podílet dále na vzdělávacím programu;
 4. Seznam lektorů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat;
 5. příslušný vzdělávací program;
 6. doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program; tyto doklady zle nahradit čestným prohlášením;
 7. doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru (příspěvková organizace – zřizovací listina, nestátní zdravotnické zařízení – registrace);
 8. smlouva o vzájemné spolupráci (pokud žadatel není poskytovatelem zdravotní péče v příslušném oboru);
 9. doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání;
 10. nejvyšší počet míst pro vzdělávání ve vzdělávacím programu; v případě, že je vzdělávací program zajišťován ve více smluvních zařízeních, počet míst pro každé zařízení;
 11. doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti.

Vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska akreditační komise.

V případě předkládané žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace. Doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii. Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.
Žádost o udělění akreditace může být předložena též v prostých kopií.
 
Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Čermáková – specializační vzdělávání (tel.: 224 972 380, e-mail: Lenka.Cermakova@mzcr.cz)

Mgr. Marcela Šrámková – kvalifikační a certifikované kurzy (tel.: 224 972 553, e-mail: Marcela.Sramkova@mzcr.cz)

Mgr. Marta Faiereislová – praktické vyučování pro porodní asistenci (tel.: 224 972 387, e-mail: Marta.Faiereislova@mzcr.cz) vice info ZDE.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých webových stránkách seznam udělených/prodloužených akreditací, viz níže přílohy.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.03.2014

Poslední úprava: 24.06.2020, 19:18