Odborník | Zdravotník

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení programových projektů zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2011 - 2015

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na léta 2011 - 2015

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž


o účelovou podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (dále jen „IGA MZ“), na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje -  MZ III. na léta 2010 – 2015 (dále jen „ Resortní program“).

 

Předpokládané termíny:

-        konec soutěžní lhůty 01.10.2010,

-        konec hodnotící lhůty 30.3.2011,

-        zahájení řešení vybraných projektů je červen 2011 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

-        ukončení řešení projektů nejpozději do 31.12.2015.

 

Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora IGA MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Resortním programu. Žádosti o účelovou podporu IGA MZ (dále jen „Žádost“), předkládané uchazeči na předepsaných formulářích, musí naplňovat vyhlášený program MZ, resp. přispívat k řešení problémů našeho zdravotnictví.

 

Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu z veřejných prostředků, podle zákona zveřejněným na stránkách vyzkum.cz.

 

Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na spoluuchazeče. Požadované doklady jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci


Kritéria odborného hodnocení Žádostí jsou:

a)     vědecká/výzkumná kvalita projektu, resp. jeho význam pro zdravotnictví včetně odborné úrovně a aktuálnosti navrženého projektu,

b)      odborná úroveň základního řešitelského týmu,

c)      připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče/spoluuchazeče k řešení,

d)     důraz na podporu vědy a výzkumu na daném pracovišti do budoucna – včetně  např. zapojení mladých vědců do řešitelských týmů.

 

Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat Žádosti, které začíná 27.05.2010 a končí dnem 01.10.2010 včetně. Konkrétní lhůty pro předávání Žádostí jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Žádosti na předepsaných formulářích doručte na adresu společnosti GraSeS, s.r.o, Ječná 39a, 120 00 Praha 2, která byla (v obchodní veřejné soutěži) poskytovatelem vybrána k zajištění administrativně organizační činnosti této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.  

 

Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení Žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 02.10.2010 a končí dne 30.03.2011,  kdy MZ  na své internetové adrese  http://www.mzcr.cz/ (Odborník, zdravotník / Věda a výzkum / Veřejná soutěž 2011 - 2015 ) vyhlásí rozhodnutí o udělení /zamítnutí účelové podpory IGA MZ v této soutěži.

 

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace viz příloha.

 

Způsob doručení, místo a doba podávání Žádostí

Žádosti podávané podle vyhlášených podmínek této veřejné soutěže (Zadávací dokumentace a na formulářích, které jsou její součástí) se podávají v českém jazyce (1 originál + 1 kopie) a v jazyce anglickém (1 originál + 1 kopie) v písemné formě – vyplněné velikostí písma nejméně 11  a více a 1x v elektronické podobě ve formě vyplněných PDF souborů na datovém nosiči   (CD-ROM, DVD-ROM) označené kódem žádosti:

  • osobně do sekretariátu smluvní společnosti GraSeS, s r.o., Ječná 39a (3. patro), v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod., s výjimkou v poslední den soutěžní lhůty, tj. 01.10.2010 od 9.00 hod. do 15.00 hod.,
  • doporučeně doručené přepravcem na adresu smluvní společnosti GraSeS, s. r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod., s výjimkou v poslední den soutěžní lhůty 01.10.2010  od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Každá Žádost musí být předložena v samostatné zalepené obálce s označením „Veřejná soutěž ve VaV – Resortní program výzkumu a vývoje – MZ III., s názvem uchazeče a kódem projektu“ a označené nápisem „NEOTEVÍRAT“. Stejným způsobem, v samostatné označené zalepené obálce předkládá uchazeč náležitosti vyhlášené v soutěži k prokázání své způsobilosti. K originálu Žádosti přiloží uchazeč také její zpracování v elektronické podobě ve formě vyplněných PDF souborů na datovém nosiči (CD-ROM, DVD-ROM), označeném kódem Žádosti. V případě zasílání Žádostí přepravcem musí být Žádost také doručena nejpozději do poskytovatelem stanoveného dne a hodiny viz výše.

 

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.

 

Kontakt

·         na poskytovatele účelové podpory IGA MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vzdělávání a vědy, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.:  224 972 653,  fax: 224 915 977, e-mail: veda@mzcr.cz,

·         na vybranou právnickou osobu: GraSeS s.r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2, tel.: 224 942 185, fax: 224 941 880, e-mail: info@grases.cz

Práva poskytovatele

MZ jako poskytovatel účelové podpory IGA MZ si vyhrazuje právo:

  • zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek  dle zákona,
  • prověřit údaje uchazeče uvedené v Žádosti,
  • neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí Žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč  nevyžádá,
  • nevracet uchazečům předložené Žádosti,
  • nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.

Ostatní podmínky

  • podle zákona na poskytnutí účelové podpory není právní nárok,
  • konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele,  
  • uzavírání smluv, resp. vydání rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory IGA MZ, se předpokládá v dubnu a v květnu 2011, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o  poskytnutí účelové podpory IGA MZ.     

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu  projektu, včetně informací o způsobu poskytování účelové podpory, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci, kterou naleznete v příloze.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.05.2010

Poslední úprava: 13.09.2010, 16:19