Odborník | Zdravotník

Ukazatele kvality zdravotních služeb

Ukazatele kvality zdravotních služeb - shrnutí

Současný ve světě obvyklý koncept zjišťování a vyhodnocování výkonnosti a kvality zdravotní péče je založen na pozorováních, týkajících se

•        vlastností prostředí, v němž je zdravotní péče poskytována (obvykle nazývaným „strukturou“)
•        způsobu, jakým je poskytována (obvykle nazývaným „procesem“)
•        dosažení požadovaného cíle (obvykle nazývaným „výsledkem“). Může být vhodné dále rozlišovat časné (krátkodobé) a dlouhodobé výsledky.

V dlouhodobém vývoji metodik a užívaných ukazatelů je trvalou snahou doplnit subjektivně podmíněný pohled na kvalitu péče pohledem pokud možno objektivním.

Objektivnost spočívá ve dvou prvcích:
•        ve zjišťování a hodnocení kvality péče v její kvantitativní (měřitelné) podobě
•        v solidních podkladech pro interpretovatelnost těchto měření.

Pozorování, která splňují tyto požadavky v dohodnuté míře (podmíněné současnou úrovní poznání v této oblasti) a jsou vyhlášeny nějakou autoritou, která zároveň poskytuje jejich formalizovaný popis a doporučuje podmínky k jejich používání, se nazývají Ukazatele kvality.
Předpokládá se, že tyto ukazatele, přestože se vztahují jen k relativně malému počtu subjektů z celkového množství subjektů (pacientů), reprezentují úroveň jednotlivých aspektů kvality různých oblastí zdravotní péče.

Celý výstup projektu (dokument) je kvůli lepší přehlednosti rozdělen do 5 dílů.

První díl zahrnuje vysvětlení základních pojmů, popisuje rozklad pojmu „kvalita zdravotních služeb“, vysvětluje smysl a postup standardizace ukazatelů a dává návrh na strukturované vyhodnocení ukazatele, mj. s ohledem na jeho užitečnost a praktickou využitelnost.

Druhý díl obsahuje rešerši existujících systémů měření a hodnocení kvality zdravotních služeb.

Třetí díl obsahuje návrh vzorových ukazatelů pro vybrané oblasti zdravotní péče.  Výběr je zúžen (podle zadání projektu) na ukazatele použitelné v kontraktech mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb s cílem nalézt ukazatele, u nichž by dosažení cílových hodnot bylo bonifikováno v rámci úhrady péče.  Tento požadavek na výběr (resp. návrh) ukazatelů vede k velkému omezení, protože mnoho ukazatelů má spíže screeningovou povahu, nejsou tudíž konečným důkazem kvality či nekvality a nemohou být použity jako podklad pro výši úhrady. Pro kontrakty s následnou bonifikací se spíše hodí ukazatele procesní, které ovšem vyžadují pregnantní specifikaci v příslušných klinických doporučených postupech (standardech).

Čtvrtý a pátý díl jsou podrobnějším rozpracováním problematiky ukazatelů v oblasti intenzivní péče resp. klinických laboratoří.
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.01.2009

Poslední úprava: 18.02.2009, 10:18