Odborník | Zdravotník

Standardy pro dokumentaci zdravotních služeb


Standardy pro dokumentaci zdravotních služeb - shrnutí


Cíle práce


Cílem práce je

 • zlepšit komunikační standard mezi klinickými pracovníky a tím m.j. zvýšit bezpečí pacienta
 • zlepšit podmínky pro výkaznictví a kódování (ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám a NZIS)
 • umožnit standardizovaný postup při revizní činnosti
 • zlepšit možnosti vytěžovat klinickou dokumentaci pro vědecké a statistické účely
 • zavést evidenci informací nezbytných pro další cíle projektu (především zlepšení systému výkaznictví pro DRG)


Zaměření práce


Standard se zaměřuje na

 • listinnou podobu dokumentace v její parametrizované podobě
 • dokumentaci, která uzavírá určité období péče a představuje tak komunikační rozhraní mezi různými poskytovateli péče


Naproti tomu práce neřeší vlastní grafický standard dokumentace.
Veškeré definované položky standard rozděluje důsledně na parametrické a esejové (volný text), přičemž u parametrických definuje logický datový typ resp. množinu přípustných hodnot z příslušného kódového systému.
U esejových položek standard dává směrnice vztahující se k terminologii, formě i obsahu sdělení.
U parametrických i esejových položek poukazuje standard na oblasti NIS, ze kterých jsou získávány relevantní údaje.


 
Zdroje pro standardy jednotlivých dokumentů


Vzory pro standardy všech dokumentů, obsažených v této práci, byly navrženy a jsou používány ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Implementovány byly začátkem roku 2004 jednotně pro všechna oddělení. Lze tedy říci, že jsou dostatečně ověřené praxí. V rámci projektu byly provedeny drobné terminologické a definiční korekce a u tzv. parametrických oddílů byly doplněny definice parametrických údajů.


 
Předpokládaný způsob implementace


Standard zdravotnické dokumentace představuje „měkký standard“. Předpokládáme, že

 • organizace jej přijme buď sama z vlastního rozhodnutí
 • nebo jej organizace přijme jako součást smlouvy se zdravotní pojišťovnou
 • standard může být v jednotlivostech přizpůsoben (modifikován či doplněn)
 • další verze standardu zohlední zkušenosti z jeho použití i jiné názory, než názory současných autorů.

Nejde tedy o standard, který by musel buď být přijat celý, nebo jako celek odmítnut. Domníváme se, že i jeho neúplné přijetí bude přínosem a  pokrokem oproti současnému stavu.

    
 Celý dokument „Standardy pro dokumentaci zdravotních služeb“ si můžete stáhnout v příloze. 
 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.11.2008

Poslední úprava: 27.11.2008, 15:12