Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa: Průběžná zpráva za rok 2010, Závěrečná zpráva


Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace v rámci dotačního programu Rezidenční místa, je povinnen každoročně předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace.

Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem.

Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen MZ předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání  realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých dotačních finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace předat nejpozději do 20.1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

 
Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.12.2010

Poslední úprava: 10.12.2010, 11:18