Odborník | Zdravotník

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačních programů:

- Podpora SV lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech,

- Dotace ze státního rozpočtu na podporu SV lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství,

- Dotační program Podpora SV lékařů na pracovištích PLDD,

- Dotační program Podpora SV lékařů v oboru Pediatrie,

- Dotační program Podpora SV lékařů v oboru Pediatrie II.,

- Dotační program Podpora odborných periodik.

Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem.

Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen Ministerstvu zdravotnictví předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci příslušného dotačního programu, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

Předložení závěrečné zprávy se v roce 2020 týká především následujících dotačních  programů:

- Dotační program Medik roku 2019,

- Dotačního program Podpora organizačního zajištění konference Prague 2019: Building Bridges Towards Recovery,

- Dotační program Podpora účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody v roce 2019,

- Kurzy praktických dovedností v rámci specializační přípravy v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro rok 2018

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.12.2019

Poslední úprava: 30.12.2019, 9:26