Odborník | Zdravotník

Prokazování specializované způsobilosti lékaře, farmaceuta a zubního lékaře

Prokazování specializované způsobilosti, farmaceuta a zubního lékaře

Ustanovení § 5 odst. 3 věta třetí zákona č. 95/2004 Sb.

„Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí funkci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné anebo jako odborného zástupce zdravotnického zařízení podle jiného právního předpisu o nestátních zdravotnických zařízeních je získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem podle odstavce 1, popřípadě osvědčením nebo rozhodnutím ministerstva podle § 44.“

Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali diplom o:

   §         specializaci I. stupně v oboru všeobecné lékařství (ve smyslu ustanovení § 44 odst. 2 věty první), nebo

   §         specializaci II. stupně v  oborech vyjmenovaných v ustanovení § 44 odst. 3, nebo

   §         specializaci v nástavbovém oboru (ve smyslu ustanovení § 44 odst. 4, s výjimkou audiologie a foniatrie),

získávají bez dalšího přímo ze zákona specializovanou způsobilost.

I když výše zmíněný diplom byl vydán podle dřívějších právních předpisů, lze jím
v uvedených případech stále prokazovat získání specializované způsobilosti v příslušném oboru. Tento diplom je i přesto, že tak platný zákon výslovně nestanoví, dostatečným prostředkem k prokázání, že daná osoba získala specializovanou způsobilost. V opačném případě by došlo ke zpochybnění již jednou nabytého práva a zejména k šikanóznímu uplatňování zákona.

Lékaři se specializací v oborech, u nichž zákon v ustanovení § 44 jako podmínku pro získání specializované způsobilosti stanoví povinnost vykonat praxi o určité délce, popř. vykonávat zdravotnické povolání v určité délce, prokazují získání specializované způsobilosti rozhodnutím ministerstva podle ustanovení § 44 odst. 8.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.04.2009

Poslední úprava: 01.04.2010, 11:55