Odborník | Zdravotník

Přiznávání odborné způsobilosti

Ministerstvo zdravotnictví může dle zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 189/2008 Sb.“)

  • ustanovení čl. VIII bodu 2 přiznat odbornou způsobilosti k výkonu povolání adiktolog,

  • ustanovení čl. VIII bodu 1 přiznat absolventům magisterských nebo bakalářských studijních programů, které byly dodatečně akreditovány jako zdravotnické programy, způsobilost k výkonu odpovídajícího povolání, pokud absolvovaný studijní obor odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům na studijní program k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání stanoveným prováděcím právním předpisem.

 

Ministerstvo zdravotnictví může na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů,

  • § 96 odst. 1 přiznat odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zdravotnickému pracovníkovi, který získal odbornou způsobilost podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím zákonu č. 96/2004 Sb. (např. přiznat odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby na základě absolvování kurzu podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.).

 

Žádost o přiznání odborné způsobilosti se podává přes aplikaci EZP.

 

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

Uhradit správní poplatek lze:
 
1)      formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2)      bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka (v případě žádosti o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. je to částka 500,- Kč). Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz , tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat jméno a příjmení žadatele, popř. IČO a název organizace.
 
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2387  
 
 

  • Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

    M i n i s t e r s t v o   z d r a v o t n i c t v í ČR
    o d b o r   O N P

P a l a c k é h o   n á m ě s t í 4
128 01 Praha 2

 

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu od 8.00 do 15.00 (v Po a St do 16.30).

 

Doklady k žádosti:

  • nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o přiznání odborné způsobilosti, přikládají k žádosti stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti

 

V souvislosti s vydáváním rozhodnutí o přiznání odborné způsobilosti a jiných dokladů upozorňujeme na možnost vystavení duplikátů a to v případě ztráty dokladu vydaného ministerstvem. Duplikát ministerstvo vystaví na základě písemné žádosti. Žádost o vystavení duplikátů se podává přes aplikaci EZP.

Kontaktní osoba:

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.06.2011

Poslední úprava: 19.09.2018, 9:30