Odborník | Zdravotník

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu IGA MZ

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

vypisuje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 130/2002 Sb.), nařízením vlády ČR č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a dalšími navazujícími a souvisejícími zákonnými a podzákonnými předpisy

Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (dále jen IGA MZ) na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený

Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2009 – 2011

s předpokládaným termínem zahájení řešení vybraných projektů 1. ledna 2009.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.07.2008

Poslední úprava: 02.04.2010, 13:47