Odborník | Zdravotník

Metodologie pro stanovení a aktualizaci relativních vah DRG


Shrnutí metodologie pro stanovení a aktualizaci relativních vah DRG - shrnutí
 
Úvod

DRG je regulační mechanismus (zastropování úhrady), který má částečně nahradit neexistující otevřený trh (tj. nacházíme se v situaci, kdy neznáme ceny). Zastropování úhrady vytváří produkční riziko pro poskytovatele, který tak může produkovat za větších nákladů než je takto regulovaná úhrada. DRG je pak klasifikací produkčního rizka, váhy DRG nastavují toto produkční riziko a v DRG kontraktu jde o kompenzaci produkčního rizka.

Cílem DRG je vyloučit úhrady a kvalitu, které by otevřený trh netoleroval. Jde tedy o regulaci stanovením maximální úhrady při stanovené minimální kvalitě. Toto musí odrážet i strategie nastavení vah DRG.
 
Hlavní efekt DRG je, že měří intenzitu použitých zdrojů, tj. objem a typ diagnostických, terapeutických a lůžkových služeb (tzv. meziproduktů) používaných při zvládání určité nemoci. Nejde tedy primárně o efektivitu produkce spotřebovávaných meziproduktů, ale o jejich využívání.
 
Relativní váhy jednotlivých DRG jsou normalizované hodnoty jejich referenčních nákladů. V situaci, kdy zdrojová data buď nejsou nebo jsou situačně ovlivněna a  není možné je brát zas tak rigorosně, je potřebné, ba nutné vzít v potaz i expertní názor a případně korigovat prostý výpočet expertním rozhodnutím.
 
Problém akceptace relativních vah nespočívá tak v korektnosti a přesnosti výpočtu, volbě matematické metody, ale v akceptaci nutných doprovodných rozhodnutí, která proto musí být vykazatelná a obhajitelná.
 
Návrh metodiky
Navrhujeme vyjít z vlastních, sice mnohdy nedokonalých informačních zdrojů, ale pomoci si rozložením výpočtu do dvou samostatných úrovní. V první úrovni se zabývat intenzitou využívání meziproduktů (efektivitou spotřeby meziproduktů), v druhé úrovni se zabývat efektivitou jejich vytváření. Obě úrovně mají svoje vlastní publikum, svoje vlastní pojmosloví, svoje vlastní autority.
 
Potřebujeme postupně vytvořit určitý mechanismus „peer review“ (kontroly či hodnocení ze strany účastníků na stejné úrovni), a to pro oblasti jak klinických profilů a provozní ekonomiky, tak i kvality péče.
 
První úroveň je úrovní hledání dobré klinické praxe při léčení dané skupiny nemocí. Zabývá se tedy stanovením medicínsky obvyklého (přiměřeného) průběhu léčby daného typu nemoci – stanovením prototypu jeho průběhu. Zde se dá pracovat jak se statistickými údaji o průbězích léčby daného typu nemoci u různých poskytovatelů tak i s expertním názorem.
 
Druhá úroveň je úrovní hledání dobré výrobní praxe při vytváření meziproduktů. Toto je standardní ekonomický problém efektivního řízení výrobních postupů.
 
V prvé úrovni je pracovním nástrojem klinický benchmarking, v druhé je pracovním nástrojem firemní benchmarking a costingové studie.
 
Benchmarking je metoda hledání dobré výrobní praxe (chápané obecně jako postupy, zkušenosti, návyky, zvyklosti) na základě porovnávání organizačních, procesních a technologických zvyklostí u ostatních producentů na stejné úrovni (producentů stejné komodity). Tato metoda vychází z jednoduchého principu nápodoby, tj. když to budeme dělat stejně jako ti nejlepší, budeme také nejlepší.
 
Rozhraním těchto dvou úrovní je to, čemu pracovně říkáme sazebník meziproduktů. Sazebník meziproduktů je výstupem druhé úrovně a důležitou vstupní informací pro první úroveň. Costingová studie umožňuje takový sazebník meziproduktů vytvořit u konkrétního poskytovatele a je vodítkem pro nastavení obecného sazebníku meziproduktů či obráceně  vodítkem k jeho případné individuální korekci.
 
Základní dekomposice metody
Navrhovanou metodu můžeme rozložit do následujících kroků:
·        sestavení statistických klinických profilů DRG pro vybrané nemocnice
·        nastavení profilů optimální a dobré klinické praxe pomocí klinického benchmarkingu
·        provedení expertní korekce profilů dobré klinické praxe
·        vytvoření sazebníku meziproduktů pomocí costingových studií u vybraných nemocnic
·        nastavení sazebníku dobré výrobní praxe pomocí firemního benchmarkingu
·        provedení expertní korekce sazebníku meziproduktů dobré výrobní praxe
 
Výstupem těchto aktivit jsou profily dobré klinické praxe a prototypové ceny meziproduktů, které vycházejí z empirických údajů a jsou i v souladu s názorem expertů (kliniků a ekonomů). Samotné nastavení relativních vah DRG pak spočívá v dosazení prototypových cen do jednotlivých profilů dobré klinické praxe.
 
Celý dokument „Metodologie nastavení relativních vah DRG“ naleznete v příloze.
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.01.2009

Poslední úprava: 18.02.2009, 11:01