Odborník | Zdravotník

Datové sady - rešerše obdobných řešení

Datové sady - rešerše obdobných řešení - shrnutí

Z rešerše datových rozhraní pokrývajících vykazování údajů o provedené zdravotní péči vyplývá, že ve vybraných zemích existují značné odlišnosti v podrobnosti vykazovaných údajů. Výkazy odpovídají potřebám jednotlivých zemí, historii a vývoji způsobů vykazování a s tím související dostupností údajů v jejich zdravotních systémech. Základní odlišnosti padají na vrub jak použitým způsobům klasifikace (klinické i administrativní), tak organizaci zdravotní péče a cílům výkaznictví – tedy pro jaké účely jsou datové sady používány (úhrada, statistika, podpora rozhodování, benchmarking atp.).

Tento závěr je očekávaný a přes odlišnosti v jednotlivých zemích lze vysledovat alespoň v oblasti výkazů hospitalizační péče určité společné prvky. Mezi společné charakteristiky patří:

  • Vykazování na epizodu (v některých zemích se používá spíše termínu případ)
  • Rozlišení typu péče ve smyslu převládajícího účelu či funkce zdravotní péče (akutní jednodenní, akutní vícedenní, rehabilitační, ošetřovatelská)
  • Použití klasifikace případů do diagnostických skupin – ve většině z uvedených zemí se využívá DRG, převážně však pouze v oblasti akutní jedno, či vícedenní péče. Použití závisí na vlastnostech použitého DRG systému.
  • Součástí výkazu bývají demografické a administrativní informace využitelné k analýze případů, tvorbě vybraných zdravotnických statistik a popisu procesu zdravotní péče. V tomto směru jsou nejpodrobnější datové sady používané v Německu a Austrálii.
  • V oblasti ambulantní péče bývá datová sada mnohem stručnější a obvykle obsahuje pouze agregované údaje.
  • Ačkoliv nejsou další datové toky v této rešerši systematicky popsány, lze konstatovat, že ve všech uvedených zemích je používána řada dalších datových rozhraní, zejména pro potřeby zdravotnické statistiky a sběru detailních informací o vybraných segmentech nemocí (např. z oblasti onkologie či kardiovaskulárních nemocí).
  • Stávající datová rozhraní používaná v České republice jsou v porovnání s jinými zeměmi datově poměrně bohatá; obsahují přes popsané nedostatky řadu detailních údajů, které bude užitečné zachovat. Přesto je nutné diskutovat o využitelnosti a validitě některých z rutinně sbíraných údajů.
  • Pro vlastní návrh datových rozhraní doporučujeme využít především vzorů z Německa a Austrálie. Oba vzory je však nutné chápat spíše jako vzory ideové. Navrhované datové sady musí vycházet především ze specifických potřeb českého zdravotnictví s přihlédnutím k možné mezinárodní porovnatelnosti v oblasti zdravotnické statistiky, kvality a výkonnosti.

Základní datové elementy využívané v datových rozhraních vybraných zemí v oblasti hospitalizační péče jsou přehledně shrnuty v tabulce.

Celý dokument "Datové sady - řešerše obdobných řešení" si můžete stáhnout v příloze.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.11.2008

Poslední úprava: 27.11.2008, 15:16