Odborník | Zdravotník

Co je nutné doložit?

Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek se podává přes aplikaci EZP
 

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

Uhradit správní poplatek lze:
 
1)      formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2)      bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka (v případě žádosti o udělení/prodloužení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek je to částka 1000,- Kč). Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz , tel: +420 224 972 180).

 

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele.
 
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2387  
 
 

  • Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

    M i n i s t e r s t v o   z d r a v o t n i c t v í ČR
    o d b o r   O N P

P a l a c k é h o   n á m ě s t í 4
128 01 Praha 2
 

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu od 8.00 do 15.00 (v Po a St do 16.30).

 

Do formuláře žádosti o udělení/prodloužení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek doplníte: 

  • identifikační údaje žadatele (obchodní firmu nebo název, sídlo, statutární orgán a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno, nebo jméno a příjmení a trvalý  pobyt nebo místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, která žádost předkládá, a jde-li o cizince, případně místo hlášeného přechodného pobytu cizince na území České republiky nebo jeho bydliště v cizině, smluvní zařízení – v případě více smluvních partnerů přiložte jejich seznam)

  • druh vzdělávacího programu (bakalářský, magisterský)

  • název vzdělávacího programu – Porodní asistence  B 5349

  • část vzdělávacího programu - praktická

  • max. počet míst pro vzdělávací program (počet přijatých studentů do studijního programu)

 

Dále doplníte:
 
1. doklady o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání nebo jeho část (nájemní smlouva, zřizovací listina)
 
2. doklady o odborné nebo specializované způsobilosti, popřípadě o jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzické osoby odpovídající za odbornou úroveň a průběh vzdělávání (postačí prosté kopie). 
 
3. doklady o materiálním (vybavení prostor a vybavení hmotnými prostředky) a technickém zabezpečení (hygienické požadavky na prostor) vzdělávacího programu nejméně na dobu stanovenou  příslušným vzdělávacím programem
 
4. doklady o druhu a rozsahu zdravotní péče zajišťované žadatelem, popřípadě smluvním zařízením, v příslušném oboru (registrace u nestátního zdravotnického povolání, zřizovací listina u příspěvkové organizace)
 
5. přehled pracoviště včetně jmenného seznamu školitelů a lektorů jednotlivých předmětů, či témat nebo pracovišť odborné praxe, kteří se budou podílet na praktickém vzdělávání + doložení dokladů o odborné nebo specializované způsobilosti, popřípadě o jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu. U garanta praktického vyučování je nutno doložit doklad o odborné způsobilosti porodní asistentka a dále případně specializovanou způsobilost.
 
6. Seznam smluvních zařízení pokud je více partnerů, včetně smlouvy o vzájemné spolupráci.
 
Vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění je nutné, aby každá osoba, která poskytla v rámci žádosti o udělení/prodloužení akreditace kvalifikační doklady, provedla prohlášení - souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely žádosti Ministerstvem zdravotnictví, tak i s tím, že osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.

 

Kontaktní osoba:

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.09.2008

Poslední úprava: 14.09.2017, 12:45