R o č n í k   2000

 

V ě s t n í k

 

ministerstva zdravotnictví

 

České republiky

 

 

 

 

 

Částka 2                                Vydáno:                                                  

 

 

OBSAH

 

 

METODICKÁ OPATŘENÍ

 

4.    Společný metodický návod Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví k výpočtu úhrady specifických zdravotních výkonů prováděných na dožádání orgánů Policie České republiky

 

 

zprávy a sdělenÍ

 

Změna v organizačním začlenění Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

 

Redakční sdělení o opravě chyb v Metodickém opatření č. 3/2000 Věstníku MZ ČR částka 1 k „Používání vzorů povinných hlášení v roce 2000“.


 

 

M e t o d i c k á   o p a t ř e n í

 

4.

 

Ministerstvo vnitra zastoupené náměstkyní ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení Ing. Annou Štanclovou na straně jedné

a

            Ministerstvo zdravotnictví zastoupené 1. náměstkem ministra zdravotnictví MUDr. Martinem Holcátem na straně druhé

 

schvalují

 

Společný metodický návod

k výpočtu úhrady specifických zdravotních výkonů prováděných na dožádání orgánů Policie České republiky

 

Článek 1.

 

            Účelem tohoto společného metodického návodu (dále jen „návod“) o úhradě specifických zdravotních výkonů na dožádání orgánů Policie České republiky (dále jen „policie“) je vymezit obsahový vztah mezi pojmy používanými v interních předpisech Ministerstva vnitra a pojmy zavedenými právními předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem úhrady výkonů provedených na vyžádání orgánů policie a hrazených z prostředků policie podle § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2.

 

            Vymezení pojmů podle čl. 1 včetně vymezení metodiky výpočtu hodnoty bodu za daný výkon vyplývající z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto návodu.

 

 

Článek 3.

 

            Policie vyžaduje vyšetření osoby ve zdravotnickém zařízení na tiskopisu „Žádost o vyšetření osoby ve zdravotnickém zařízení“, který je uveden v příloze č. 2 tohoto návodu.

 

Článek 4.

 

            Ministerstvo vnitra text tohoto návodu bude publikovat nejpozději do dvou měsíců ode dne jeho schválení ve Věstníku Ministerstva vnitra. Ministerstvo zdravotnictví ve stejném termínu bude publikovat tento návod ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

 

 

 

 

Článek 5.

 

            V případě změny právních předpisů vytvoří Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví společnou pracovní skupinu, která navrhne taková opatření, aby nedošlo k ohrožení plnění úkolů policie.

 

Článek 6.

 

            Tento návod je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

 

 

 

V Praze dne 17. 11. 1999                              V Praze dne 9. 12. 1999

 

náměstkyně ministra vnitra

pro ekonomické zabezpečení

Ing. Anna Štanclová v.r.

1. náměstek ministra zdravotnictví

MUDr. Martin Holcát v.r.

 

 

 


Příloha č. 1

 

 

SEZNAM

specifických zdravotních výkonů na dožádání orgánů Policie ČR

 

O B S AH :

 

1.    Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby.

 

2.    Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace.

 

3.    Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu.

 

4.    Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu.

 

5.    Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve.

 

6.    Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkohol.

 

7.    Odběr žilní krve osoby při podezření z požití anebo podání návykové, psychotropní či jiné látky.

 

8.    Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi (a,b).

 

9.    Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy.

 

10.  Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy.

 

11.  Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním.

 

12.  Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním.

 

13.  Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy.

 

14.  Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy.

 

15.  Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy.

 

16.  Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy.


1.    Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby.

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 01030 – Administrativní úkony praktického lékaře.

       Časová náročnost výkonu: 10 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 22

       Režie v bodech: 20

       Celkem bodů: 42

 

2.    Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby  zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace.

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 01040 – Podrobný výpis z dokumentace.

       Časová náročnost výkonu: 30 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 66

       Režie v bodech: 60

       Celkem bodů: 126

 

3.    Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu.

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 51012 – Cíleně zaměřené vyšetření všeobecným chirurgem 1.

+

       výkon 01030 – Administrativní úkony praktického lékaře.

       Časová náročnost výkonu: 20 minut

   +

   10 minut

       Minut.rež.sazba přiřaz. k výkonu: 2,40 bodů / 1 minuta

                                                                +

                                                              2,00 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 70

                                           +

                                           22

       Režie v bodech: 48

                                   +

                                   20

       Celkem bodů: 160

 

4.    Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu.

      

       Hodnotí se jako:

       výkon 01023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem.

       Časová náročnost výkonu: 15 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 69

       Režie v bodech: 30

       Celkem bodů: 99

 

5.    Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve.

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 01023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem.

                                 +

       výkon 09119 – Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let.

       Časová náročnost výkonu: 15 minut

                                                    +

                                                     5 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       (pro oba výkony)

       Počet bodů za výkon: 69

                                           +

                                           11

       Režie v bodech: 30

                                   +

                                  10

       Celkem bodů: 120

 

6.    Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkohol.

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 11012 – Cíleně zaměřené vyšetření internistou 1.

       Časová náročnost výkonu: 30 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 92

       Režie v bodech: 60

       Celkem bodů: 152

 

7.    Odběr žilní krve osoby při podezření z požití anebo podání návykové, psychotropní či jiné látky.

 

Hodnotí se jako:

       výkon 09119 – Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let.

       Časová náročnost výkonu: 5 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 11

       Režie v bodech: 10

       Celkem bodů: 21

 

8.    Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi.

      

a)    Hodnotí se jako:

       výkon 92183 – Stanovení těkavých redukujících látek – Widmarkova metoda.

       Časová náročnost výkonu: 5 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 34

       Režie v bodech: 10

       Celkem bodů: 44

 

      

b)    Hodnotí se jako:

       výkon 92141 – Ethanol – specifické stanovení plynovou chromatografií.

       Časová náročnost výkonu: 10 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 376

       Režie v bodech: 20

       Celkem bodů: 396

 

9.    Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy.

       (Pozn.: Kontraindikací pro umístění v policejní cele je skutečnost, že osobu je nutné z vitální nebo jiné zdravotní indikace umístit v lůžkovém zdravotnickém zařízení anebo není soběstačná.)

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 01023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem.

       Časová náročnost výkonu: 15 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 69

       Režie v bodech: 30

       Celkem bodů: 99

 

10.  Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy.

       (Pozn.: Kontraindikací pro umístění v policejní cele je skutečnost, že ženu je nutné z vitální nebo jiné zdravotní indikace umístit v lůžkovém zdravotnickém zařízení anebo není soběstačná, případně by jejím umístěním v policejní cele bylo ohroženo její zdraví nebo zdraví jejího očekávaného dítěte.)

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 63012 – Cíleně zaměřené vyšetření gynekologem 1.

       Časová náročnost výkonu: 20 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2,40 bodu / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 54

       Režie v bodech: 48

       Celkem bodů: 102

 

11.  Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním.

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 01030 – Administrativní úkony praktického lékaře.

       Časová náročnost výkonu: 10 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 22

       Režie v bodech: 20

       Celkem bodů: 42

 

 

 

12.  Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním.

       (Pozn.: Kontraindikací pro umístění v policejní cele je skutečnost, že ženu je nutné z vitální nebo jiné zdravotní indikace umístit v lůžkovém zdravotnickém zařízení anebo není soběstačná, případně by jejím umístěním v policejní cele bylo ohroženo její zdraví nebo zdraví jejího očekávaného dítěte.)

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 01030 – Administrativní úkony praktického lékaře..

       Časová náročnost výkonu: 10 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 22

 

       Režie v bodech: 20

       Celkem bodů: 42

 

13.  Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy.

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 01023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem.

       Časová náročnost výkonu: 15 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 69

       Režie v bodech: 30

       Celkem bodů: 99

 

14.  Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy.

       (Pozn.: Specifický zdravotní výkon nerozlišuje, zda jde o dítě do 6 let či nad 6 let věku vzhledem k analogicky stanovené vyšší bodové hodnotě platné pro obě věkové kategorie.)

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 02023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost – dítě do 6 let.

       Časová náročnost výkonu: 20 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 89

       Režie v bodech: 40

       Celkem bodů: 129

 

15.  Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy.

 

       Hodnotí se jako:

       výkon 01023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem.

       Časová náročnost výkonu: 15 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 69

       Režie v bodech: 30

       Celkem bodů: 99

 

16.  Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy.

       (Pozn.: Specifický zdravotní výkon nerozlišuje, zda jde o dítě do 6 let či nad 6 let věku vzhledem k analogicky stanovené vyšší bodové hodnotě platné pro obě věkové kategorie.)

 

Hodnotí se jako:

       výkon 02023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost dítě do 6 let.

       Časová náročnost výkonu: 20 minut

       Minut. rež. sazba přiřaz. k výkonu: 2 body / 1 minuta

       Počet bodů za výkon: 89

       Režie v bodech: 40

       Celkem bodů: 129

 


Příloha č. 2

 

 

 

V Z O R

 

 

 

 

 

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Žádost o vyšetření osoby ve zdravotnickém zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

Název,adresa zdrav.zařízení:                                                                                              1

 

 

 

 

 

Titul,příjmení,jméno lékaře:                                                                                                 2                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmení a jméno osoby:                                                                                                      3

 

 

 

 

 

Pohlaví:                                                        Datum nar.(r.č.):                                              4

 

 

 

 

 

Státní příslušnost  (vypsat slovně):                                                                                      5

 

 

 

 

 

Trvalé bydliště (není-li známo uvést místo současného pobytu):                                        6

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadovaný zdrav. výkon (vypsat slovně):                                                                          7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                         Čas:                                                                 8

 

 

 

 

 

Razítko útvaru PČR,hodnost,titul,příjmení,jméno a podpis policisty:                                   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

V Z O R

 

 

II. PŘÍLOHA K FAKTUŘE

 

 

 

 

Číslo faktury:                                                                                                                      10

 

 

 

Provedeno:                                                                                                                         11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem účtováno:                                                                                                              12

                        ____________________ bodů___________________ Kč

 

 

 

Datum:                                                                                                                                13

 

 

 

Razítko zdravotnického zařízení,jmenovka a podpis lékaře:                                             14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam při likvidaci faktury:                                                                                               15

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                                                               16

 

 

 

Razítko útvaru PČR,příjmení,jméno a podpis pracovníka:                                                17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

1)  Tiskopis se čitelně vyplňuje  d v o j m o , slouží jako doklad pro Policii ČR a jako příloha k faktuře pro zdravotnické zařízení.

2)   Při žádosti o vyšetření osoby vyplní policista rubriky 1 – 9 a jeden výtisk si ponechá.

3)   Zdravotnické zařízení vyplní rubriky 10 – 14 při účtování a vyplněný tiskopis spolu s fakturou zašle příslušnému plátci (orgánu Policie ČR).

4)  Rubriky 15 – 17 slouží pro záznamy ekonomického útvaru Policie ČR při likvidaci faktury.


2.

 změna v organizačním začlenění Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

 

 

Zn.: 4939/00/OZP/1-377/5

Ref.: MUDr. Ambrosová

 

            Ministerstvo zdravotnictví ČR oznamuje změnu v organizačním začlenění Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, a to z důvodů vnitřní reorganizace na 1. LF UK a VFN od 1.12.1999, neboť došlo ke splynutí Ústavu pro toxikologii a soudní chemii a Ústavu soudního lékařství ve společný Ústav soudního lékařství a toxikologie.  Původní začlenění Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii do Ústavu pro toxikologii a soudní chemii se tímto mění na začlenění do Ústavu soudního lékařství a toxikologie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Vedoucí Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii je nadále doc.ing.Marie Balíková,CSc.

 

MUDr. A. Špírek v.r.

ředitel odboru zdravotní péče

 

 

 

Redakční sdělení

o opravě chyb

 

v Metodickém opatření č. 3/2000 Věstníku MZ ČR

Částka 1/2000 k „Používání vzorů povinných hlášení v roce 2000“

 

 

Na straně 14 v bodu 2 Povinná hlášení, vycházející z resortních předpisů, u položky „Hlášení - nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání“, text zní:

 

·   „Hlášení
- nemoci z povolání
- ohrožení nemocí            z povolání

 

(NZIS 024 1) 1)        

- Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

-  Zákon č. 48/1997 Sb. 

-  Vyhláška  č. 342/1997 Sb.

 

Povinná hlášení, vycházející z resortních předpisů a označená 1) si objednává a hradí zdravotnické zařízení.“.